nl/en

Enquêtes & aandeelhouders-geschillen

De ondernemingskamer van het gerechtshof Amsterdam kan een onderzoek (“enquête”) gelasten naar het beleid en de gang van zaken van een rechtspersoon indien sprake is van gegronde redenen om aan een juist beleid te twijfelen. Daarbij, of daaraan voorafgaand kunnen in verband met de toestand van de rechtspersoon of in het belang van het onderzoek onmiddellijke voorzieningen worden getroffen, e.g. de benoeming of het ontslag van bestuurders en commissarissen, schorsing van stemrechten. Typische situaties waarin interventie plaatsvindt zijn: een dead lock of andere impasse binnen de organen van een rechtspersoon, fact finding na deconfiture van de rechtspersoon, misbruik van meerderheidsmacht en tegenstrijdig belang situaties.

decorative image

Over enquêtes & aandeelhoudersgeschillen

De litigation advocaten van Lexence hebben ruime ervaring in de advisering en bijstand van rechtspersonen, bestuurders, commissarissen en aandeelhouders op dit specifieke vlak van corporate litigation.

De ervaring leert dat aan enquêteprocedures vaak een vermogens-rechtelijk conflict ten grondslag ligt dat resulteert in de uitkoop van één of meer aandeelhouders. Het litigation team treedt al dan niet in samenwerking met NIRV deskundigen regelmatig op in uitkoop- en verzetprocedures, geschillenregelingzaken, arbitrages en bindend advies trajecten, ter beslechting van dergelijke conflicten.

Relevante ervaring

  • bijstand van trustbestuurder van een joint-venture vennootschap als belanghebbende in een enquêteprocedure tussen twee aandeelhouders;
  • bijstand van meerderheidsaandeelhouder in een enquêteprocedure, waarin de minderheidsaandeelhouders de delisting van de onderneming probeerden te blokkeren;
  • bijstand van diverse minderheidsaandeelhouders in geschil met medeaandeelhouder(s) over, onder meer, gebrek aan transparantie en financieel wanbeheer, resulterend in minnelijke uitkoop;
  • het effectueren van noodzaakfinanciering door geldende statuten en aandeelhoudersovereenkomst te doorbreken;
  • diverse uitkoopprocedures na gestanddoening van een openbaar bod.

Onze rechtsgebieden binnen Litigation