Cookie statement

Om zijn bedrijf uit te kunnen oefenen verwerkt Lexence persoonsgegevens, zoals gedefinieerd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (EUR Verordening 2016/679 van april 2017, “AVG”). Onder persoonsgegevens wordt daarbij verstaan alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon zoals naam, identificatienummer en locatiegegevens.

Uitgangspunten

Lexence gaat op een veilige manier met persoonsgegevens om en respecteert de privacy van betrokkenen. Lexence houdt zich hierbij aan de volgende uitgangspunten:

Rechtmatigheid, behoorlijkheid, transparantie
Persoonsgegevens worden in overeenstemming met de wet en op behoorlijke en zorgvuldige wijze verwerkt.

Grondslag en doelbinding
Lexence zorgt ervoor dat persoonsgegevens alleen voor welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doelen worden verzameld en verwerkt. Persoonsgegevens worden alleen met een rechtmatige grondslag verwerkt. Persoonsgegevens worden verwerkt om een overeenkomst met een cliënt uit te kunnen voeren, om aan een informatieverzoek van een cliënt gehoor te kunnen geven en of aan wettelijke vereisten te kunnen voldoen.

Dataminimalisatie
Lexence verwerkt alleen de persoonsgegevens die minimaal noodzakelijk zijn voor het vooraf bepaalde doel. Lexence streeft naar een minimale gegevensverwerking. Waar mogelijk worden minder of geen persoonsgegevens verwerkt. Onder de persoonsgegevens die Lexence verwerkt behoren: naam, adres, woonplaats, bankrekeningnummer, inschrijvingsgegevens voor seminars en identificatiegegevens in het kader van cliëntacceptatie.

Bijzondere persoonsgegevens
Naast het algemene beleid van Lexence om geen bijzondere persoonsgegevens te verwerken, kunnen medewerkers van Lexence in de uitoefening van hun beroep in aanraking komen met de verwerking van bijzondere persoonsgegevens (bijvoorbeeld als advocaat arbeidsrecht). In dat soort gevallen zullen de bepalingen van de AVG worden nageleefd.

Bewaartermijn
Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig is. Het bewaren van persoonsgegevens kan nodig zijn om taken goed uit te kunnen voeren of om wettelijke verplichtingen te kunnen naleven.

Integriteit en vertrouwelijkheid
Lexence gaat vertrouwelijk om met persoonsgegevens en behandelt deze vertrouwelijk. Zo worden persoonsgegevens alleen verwerkt door personen met een geheimhoudingsplicht en voor het doel waarvoor deze gegevens zijn verzameld. Daarbij zorgt Lexence voor passende beveiliging van persoonsgegevens. Lexence beveiligt het dataverkeer naar behoren tegen ongeautoriseerde dan wel onrechtmatige verwerking en tegen verlies, vernietiging, beschadiging, wijziging of openbaarmaking.

Delen met derden
In het geval van samenwerking met externe partijen, waarbij sprake is van verwerking van persoonsgegevens, maakt Lexence afspraken over de eisen waaraan deze verwerking moet voldoen. Lexence beheert deze afspraken actief.

Subsidiariteit en proportionaliteit
Voor het bereiken van het doel waarvoor persoonsgegevens worden verwerkt, wordt inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van de betrokkene zoveel mogelijk beperkt. Wordt er inbreuk op de belangen van betrokkene gemaakt, dan mag dit niet onevenredig zijn in verhouding tot het met de verwerking te dienen doel.

Rechten van betrokkenen
Lexence honoreert alle (privacy)rechten van betrokkenen. Zo kunt u een overzicht van uw gegevens schriftelijk aanvragen bij Lexence. Ook hebt u de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen vastlegging van uw persoonsgegevens, kunt u uw persoonsgegevens laten corrigeren of deze laten verwijderen.

Wanneer Lexence toestemming vraagt aan betrokkenen om persoonsgegevens te verwerken, zal Lexence tegelijkertijd en ondubbelzinnig de mogelijkheid bieden om deze toestemming weer in te trekken.