nl/en

Algemene voorwaarden

Downloaden

Algemene voorwaarden

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, hoe ook genaamd, met LEXENCE N.V., een naamloze vennootschap opgericht naar Nederlands recht ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 34191068 (hierna ook te noemen: LEXENCE). De toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden, zoals die van de wederpartij van LEXENCE (hierna ook te noemen: CLIËNT), wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2. Op deze algemene voorwaarden kunnen zich beroepen alle (rechts)personen die op enigerlei wijze betrokken zijn of waren bij de door de CLIËNT met LEXENCE gesloten overeenkomsten of voor wier handelen of nalaten LEXENCE anderszins aansprakelijk zou kunnen zijn alsmede hun erfgenamen (hierna ook te noemen: BEGUNSTIGDEN), daaronder begrepen (maar niet beperkt tot):

a. (rechts)personen die (middellijk) aandeelhouder zijn of waren van LEXENCE;
b. Stichting Derdengelden Lexence Advocatuur, gevestigd te Amsterdam;
c. (rechts)personen die op enig moment gevolmachtigde, bestuurder, of werknemer zijn of waren van LEXENCE of BEGUNSTIGDEN.
Iedere verwijzing in deze algemene voorwaarden naar LEXENCE geldt in een voorkomend geval tevens als een verwijzing naar de BEGUNSTIGDEN.

3. De CLIËNT ontleent aan de overeenkomst uitsluitend aanspraken jegens LEXENCE en de CLIËNT doet afstand van het recht om de BEGUNSTIGDEN aan te spreken uit hoofde van onrechtmatige daad of welke rechtsgrond dan ook. De artikelen 7:404 (dat een regeling geeft voor het geval het de bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde persoon wordt uitgevoerd), 7:407 lid 2 (dat een hoofdelijke aansprakelijkheid vestigt voor het geval waarin aan twee of meer personen een opdracht wordt gegeven) en 7:409 (bepalende dat indien een opdracht is verleend met het oog op een bepaalde persoon, zij eindigt door zijn dood) van het Burgerlijk Wetboek, zijn niet van toepassing. Het gebruik van de term ‘partner’ door personen die (middellijk) aandeelhouder van LEXENCE zijn of op andere wijze, bijvoorbeeld in loondienst, aan LEXENCE verbonden zijn, laat onverlet dat die personen bij de uitoefening van hun werkzaamheden uitsluitend namens LEXENCE handelen.

4. Voor zover nodig geldt het bepaalde in de artikelen 2 en 3 als een derdenbeding in de zin van artikel 6:253 van het Burgerlijk Wetboek ten behoeve van de BEGUNSTIGDEN, welk beding door LEXENCE namens de BEGUNSTIGDEN reeds nu voor alsdan wordt aanvaard.

5. De totale aansprakelijkheid van LEXENCE in verband met toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst, onrechtmatige daad of welke rechtsgrond dan ook is (cumulatief) beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door LEXENCE gesloten aansprakelijkheidsverzekering(en) wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden niet ten laste van de verzekeraars is. Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens bedoelde verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot EUR 100.000 of, indien het door LEXENCE in rekening gebracht honorarium in de desbetreffende zaak hoger is, tot een bedrag gelijk aan dat honorarium (met uitzondering van de BTW) met een maximum van EUR 200.000. Elke vordering jegens LEXENCE verjaart 12 maanden nadat de gelaedeerde partij op de hoogte was of behoorde te zijn van het schadetoebrengend feit.

6. LEXENCE is bevoegd in samenhang met haar dienstverlening diensten van derden te betrekken, zoals bijvoorbeeld gemachtigden, deurwaarders, onderzoekbureaus, incassobureaus, accountants, fiscalisten, kadaster, Kamer van Koophandel, advocaten- en/of notariskantoren etc (hierna te noemen: DERDEN). De kosten die op enigerlei wijze samenhangen met de door de DERDEN voor de CLIËNT verrichte werkzaamheden worden aan de CLIËNT in rekening gebracht. LEXENCE is niet aansprakelijk voor eventuele tekortkomingen of onrechtmatige daden van de DERDEN. Het is mogelijk dat de in verband met de uitvoering van een opdracht door LEXENCE ingeschakelde DERDEN hun aansprakelijkheid willen beperken. LEXENCE gaat ervan uit, en bedingt zo nodig bij deze, dat alle haar gegeven opdrachten van CLIËNTEN de bevoegdheid inhouden om een dergelijke aansprakelijkheidsbeperking mede namens die CLIËNTEN te aanvaarden.

7. LEXENCE declareert maandelijks. De betalingstermijn van declaraties bedraagt 14 dagen na factuurdatum. De CLIËNT doet afstand van elk recht om een beroep te doen op opschorting of verrekening.

8. Op de rechtsverhouding met en de dienstverlening door LEXENCE is Nederlands recht van toepassing. Geschillen voortvloeiend uit of samenhangend met die rechtsverhouding en/of dienstverlening zullen uitsluitend worden beslecht door de Rechtbank Amsterdam, onverminderd de bevoegdheid van de organen van de Nederlandse Orde van Advocaten en de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie. Op de notariële dienstverlening van Lexence is de Klachten- en geschillenregeling Notariaat van toepassing (www.knb.nl en www.degeschillencommissie.nl). Op de advocatuurlijke en fiscale dienstverlening is de Lexence Kantoorklachtenregeling van toepassing.

Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 34191068.
Mei 2016