nl/en

Fraude & asset tracing

Het litigation team van Lexence heeft ruime ervaring op het gebied van fraude en asset tracing & recovery. Steeds vaker komen fraudegevallen aan het licht. Daarbij is het van belang snel en doortastend op te treden om te voorkomen dat vermogensbestanddelen en bewijsmiddelen verloren gaan. Ook is het voor een fraudeverdachte van groot belang zich direct optimaal te positioneren.

Het litigation team behandelt zaken vanuit beide invalshoeken en wordt regelmatig ingeschakeld bij civiele procedures tot vernietiging van rechtshandelingen, vaststelling van schijnhandelingen of verhaal van schade, mogelijk nadat eerst conservatoir (bewijs)beslag is gelegd. Indien nodig werken de litigation advocaten samen met strafrechtadvocaten, forensisch accountants en public affairs consultants.

decorative image

Relevante ervaring

  • bijstand van financiële dienstverlener in verschillende straf-, civiel- en tuchtrechtelijke procedures over fraude in dienstbetrekking;
  • voeren van diverse procedures in verband met pallet- en emballagefraude door werknemers;
  • het leggen van conservatoir bewijsbeslag op fraudebescheiden, waaronder (digitale) bankafschriften, en het afdwingen van inzage in de beslagen documentatie in kort geding;
  • bijstand van diverse bestuurders in forensisch onderzoek naar (faillissements)fraude;
  • bijstand managementteam in fraudeonderzoek over omzetmanipulatie in de telecomsector.

 

Onze rechtsgebieden binnen Litigation