nl/en

expertise

Omgevingsrecht

Team omgevingsrecht

Het omgevingsrecht heeft betrekking op alle wet- en regelgeving over de omgeving. De advocaten binnen het team omgevingsrecht adviseren en procederen voornamelijk in zaken waar deze wet- en regelgeving invloed hebben op uw vastgoed. Wij zijn thuis in alle aspecten van het omgevingsrecht en hebben uitgebreide ervaring in het begeleiden van nieuwbouwprojecten, herontwikkelingen en transformaties. Een oplossingsgerichte benadering staat daarbij voorop. Wij bieden verder de andere teams binnen Vastgoed ondersteuning bij bijvoorbeeld huurzaken, projectontwikkeling en transacties. Bij de besluitvorming in vastgoedprojecten gaan we regelmatig de samenwerking en waar nodig de confrontatie aan met de betrokken overheden. Waar nodig voeren we bezwaar- en beroepsprocedures bij rechtbanken en de Raad van State. Wij staan (institutionele) beleggers en (bouwende) ontwikkelaars bij, maar ook (industriële) inrichtingen en beheerders van winkels, kantoren, woningen en hotels.

decorative image

Wat we doen

Omgevingsrecht

Het omgevingsrecht omvat het ruimtelijk ordenings- en milieurecht. Op het vlak van ruimtelijke ordening hebben onze werkzaamheden vaak te maken met bestemmingsplannen en de verlening van omgevingsvergunningen, zoals vergunningen voor het bouwen, aanleggen, kappen en slopen. Veel voorkomende thema’s zijn verder het Bouwbesluit 2012, energiebesparing, asbest, milieueffectrapportage en planschade.

Milieuthema’s die in onze praktijk vaak aan bod komen zijn bodemverontreiniging, luchtkwaliteit, geluidsoverlast, geurhinder en natuurbescherming. Wij helpen vaak bij het wegnemen van het spanningsveld tussen bestaande en nieuwe ontwikkelingen, bijvoorbeeld het projecteren van woningen in de buurt van bestaande bedrijven. Het team kent de weg in de relevante wetgeving zoals de Wet milieubeheer, Wet bodembescherming en Wet natuurbescherming.

Per 1 juli 2022 zal naar verwachting de Omgevingswet in werking treden, die veel veranderingen zal meebrengen. Wij helpen u nu graag al bij het inzichtelijk maken van de eventuele gevolgen van deze wet voor uw vastgoed(projecten).

Algemeen bestuursrecht

Het team omgevingsrecht adviseert en procedeert ook over besluiten van overheden die de ruimtelijke ordening en het milieu overstijgen. Te denken valt bijvoorbeeld aan besluiten op grond van Wet openbaarheid van bestuur, de Wet Bibob, handhaving en bestuursrechtelijke geldschulden.

Wat onze klanten zeggen

"Michael Klijnstra and his team are highly professional, knowledgable, and as a result effective. At the end, only one thing counts: did you win and get out of it what you wanted? The results speak for themselves."
Legal 500 2023
decorative image

Expertise

  • Bestemmingsplannen;
  • Omgevingsvergunningen;
  • Grondexploitatie en -beleid;
  • Planschade;
  • Milieurecht (bodem, geluid, lucht);
  • Natuurbescherming;
  • Toezicht en handhaving;
  • Openbaarheid van bestuur;
  • Wet Bibob.