Publicatie

Voldoet uw concurrentiebeding aan de nieuwe Wet werk en zekerheid?

25 februari 2015 – De Wet werk en zekerheid (WWZ) brengt grote veranderingen met zich mee in het arbeidsrecht. Een van de veranderingen ziet op concurrentiebedingen in arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd. Om te controleren of uw concurrentiebeding WWZ proof is, heeft Lexence een tool ontwikkeld.

Expertise

Ondernemingsrecht

Jordi

Rosendahl
WWZ en het concurrentiebeding

Sinds de invoering van de Wet werk en zekerheid per 1 januari 2015 is het in beginsel niet meer toegestaan om in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd een concurrentiebeding overeen te komen. Dit is slechts anders indien ‘zwaarwegende bedrijfsbelangen’ een concurrentiebeding noodzakelijk maken. De werkgever dient dit gelijktijdig aan het sluiten van het concurrentiebeding schriftelijk te motiveren. Het concurrentiebeding dient tevens in de arbeidsovereenkomst zelf te worden opgenomen. Deze regelgeving ziet alleen op arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd. Op arbeidsovereenkomsten die zijn afgesloten voor 1 januari 2015 is het oude recht van toepassing ten aanzien van het concurrentiebeding. Voor concurrentiebedingen in arbeidsovereenkomsten voor onbepaalde tijd is niets veranderd.

Controleer uw concurrentiebeding

Sinds deze week kunt u met behulp van onze tool controleren of uw concurrentiebeding WWZ proof is. Tevens geeft de tool antwoord op de vragen of het concurrentiebeding geldig is overeengekomen en of de werknemer (nog) aan het beding kan worden gehouden omdat het concurrentiebeding bijvoorbeeld zwaarder is gaan drukken. Controleer het vandaag nog met de nieuwe tool.

Heeft u vragen over dit onderwerp, neem contact op: