Lexence

Inzage in personeelsdossiers

28 september 2018 – Eén van de uitgangspunten van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is transparantie. Dit houdt in dat het voor betrokkenen, waaronder werknemers, inzichtelijk moet zijn of, en zo ja, welke persoonsgegevens door de werkgever worden verwerkt.

Lege bureaustoelen aan vergadertafel Lege bureaustoelen aan vergadertafel Lege bureaustoelen aan vergadertafel
Expertise Arbeidsrecht
Reading time 1 min leestijd
Lege bureaustoelen aan vergadertafel

Op grond van de AVG heeft een werknemer recht op inzage in en op een kopie van zijn personeelsdossier. Persoonlijke aantekeningen van de werkgever die uitsluitend bedoeld zijn voor intern overleg vallen hier buiten. Er zijn daarnaast enkele uitzonderingen op grond waarvan het recht op inzage en kopie door de werkgever geweigerd of beperkt kan worden. Het gaat dan bijvoorbeeld om de bescherming van de nationale veiligheid en de bescherming van de rechten van anderen.

Uit een recente uitspraak van de rechtbank Den Haag volgt dat een werknemer ook recht heeft op een kopie van zijn personeelsdossier als dit kopie al eerder is verstrekt (ECLI:NL:RBDHA:2018:10910). De betreffende werknemer in deze recente uitspraak was arbeidsongeschikt en zijn re-integratie verliep niet vlekkeloos. Dit leidde tot een arbeidsconflict, waarbij de werknemer – in een mediationtraject – inzage in en een kopie van zijn personeelsdossier verlangde. De werkgever weigerde dit en voerde aan dat het personeelsdossier al eerder aan de werknemer was verstrekt en dat de werknemer met het dossier bekend was of had moeten zijn.

De rechter oordeelde dat de bekendheid met gegevens geen grond is om het recht op een kopie van het personeelsdossier te weigeren en dat een kopie dus ook moet worden verstrekt als deze (ooit) eerder is verstrekt.

workshop: help! ik ben privacyverantwoordelijke


Op dinsdag 6 november 2018 organiseert Lexence samen met de Harteveld Groep een praktijkgerichte en interactieve workshop. Aan de hand van praktijkvoorbeelden zoals hierboven, wordt ingegaan op de concrete invulling van de taken en verantwoordelijkheden van een privacyverantwoordelijke.

Meer informatie