Maken algemene voorwaarden deel uit van de overeenkomst indien de algemene voorwaarden zijn opgesteld in een taal die de wederpartij niet machtig is?

1 februari 2014 – Arnout Schennink en Anne Spaargaren schreven een ‘wenk’ in Rechtspraak Contactenrecht (RCR) bij een uitspraak van Rechtbank Gelderland op 6 november 2013. Het is inmiddels vaste rechtspraak dat het Weens Koopverdrag ook van toepassing is op de vraag of algemene voorwaarden deel zijn gaan uitmaken van een internationale koopovereenkomst. De (inter)nationale rechtspraak is echter nog niet eensgezind omtrent het criterium dat voortvloeit uit het Weens Koopverdrag voor de beantwoording van de vraag of algemene voorwaarden deel zijn gaan uitmaken van een internationale koopovereenkomst.

Expertise

Ondernemingsrecht

De vennootschap naar Oostenrijks recht Fleck heeft in het kader van een gewonnen aanbesteding een deel van de te leveren diensten uitbesteed aan de Nederlandse vennootschap Transquest. De levering van hardware en bijbehorende software in Oostenrijk betrof de voornaamste prestatie die Transquest diende te leveren. Fleck stelt dat de leveringen en diensten van Transquest niet voldeden aan de aanbestedingsvoorwaarden en vordert vergoeding van de schade die Fleck door deze tekortkoming in de prestatie van Transquest heeft geleden.

Partijen verzoeken de rechtbank om een oordeel te geven over het toepasselijke recht en de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van Transquest, waarin het Nederlands recht van toepassing is verklaard.

Lees de wenk in Rechtspraak Contactenrecht.

Heeft u vragen over dit onderwerp, neem contact op: