nl/en
Publicatie

Let op: verlengingstermijn voor opstellen jaarrekening verkort

11 april 2016 – De verlengingstermijn voor het opstellen van de jaarrekening is verkort. De wijziging maakt onderdeel uit van nieuwe wetgeving die erop gericht is om de Nederlandse wetgeving te laten voldoen aan de Europese richtlijn jaarrekening. Doel van de richtlijn is het moderniseren en vereenvoudigen van het jaarrekeningenrecht. In dit artikel vindt u de belangrijkste wijzigingen.
Expertise

Ondernemingsrecht

De nieuwe wetgeving is dwingend van toepassing op boekjaren die aanvangen op of na 1 januari 2016. De nieuwe wetgeving kan ook vrijwillig worden toegepast op boekjaren die zijn aangevangen vóór 2016.
De belangrijkste wijzigingen betreffen:
  • De verlenging die de algemene vergadering van NV’s en BV’s het bestuur kan geven voor het opmaken van de jaarrekening is verkort van zes naar vijf maanden. Bij coöperaties, onderlinge waarborgmaatschappijen, verenigingen en stichtingen is de verlengingstermijn verkort van vijf naar vier maanden.Voor deze rechtspersonen geldt dat door de wijzigingen van de verlengingstermijnen de uiterlijke publicatietermijn van de jaarstukken is verkort van maximaal 13 naar maximaal 12 maanden na afloop van het boekjaar. De termijn die het bestuur heeft voor het opmaken van de jaarrekening blijft voor NV’s en BV’s vijf maanden en voor de overige, genoemde rechtspersonen zes maanden. De termijn van twee maanden voor de vaststelling van de jaarrekening blijft voor alle rechtspersonen ongewijzigd.
  • De grensbedragen voor de kwalificatie als kleine, middelgrote of grote onderneming wijzigen. Daarnaast is een nieuwe categorie geïntroduceerd, namelijk de micro-onderneming. De kwalificatie van een onderneming is van belang voor toepassing van vrijstellingen voor de inrichting van de jaarstukken en de accountantscontrole. Het is de bedoeling dat meer ondernemingen gebruik kunnen maken van een vrijstelling.
Een onderneming valt in een van de volgende categorieën als zij op twee opeenvolgende balansdata voldoet aan ten minste twee van de volgende voorwaarden:
  • De wijziging van de grensbedragen heeft ook gevolgen voor het maximum aantal functies dat een persoon als bestuurder en/of commissaris gelijktijdig kan vervullen. Bij de vraag of een functie meetelt, is van belang of de betreffende rechtspersoon heeft te gelden als een grote onderneming. Daarbij wordt aangesloten bij de definitie van een grote onderneming in het jaarrekeningenrecht. Door de nieuwe wetgeving geldt een onderneming minder snel als een grote onderneming. Dit betekent dat een functie bij een rechtspersoon ook minder snel meetelt voor de berekening van het maximum aantal functies.

Heeft u vragen over dit onderwerp, neem contact op: