Lexence

Komst nieuwe hotels in Amsterdam verder aan banden gelegd

23 augustus 2016 – De gemeenteraad van Amsterdam heeft op 14 juli 2016 ingestemd met de herziening van het Amsterdamse deel van de Regionale hotelstrategie 2016 – 2022 zoals dat sinds 2013 in Amsterdam geldt. Het is de bedoeling dat het nieuwe beleid op 1 januari 2017 in werking treedt. Met de herziening gaat Amsterdam van een hotelbeleid naar een overnachtingsbeleid waarin niet alleen het beleid voor hotels, maar ook voor andere vormen van overnachtingen (zoals Airbnb, Shortstay en B&B’s) is opgenomen. Het beleid ten aanzien van hotels wordt bovendien flink aangescherpt.

Betrokkenen Gemma Blanken
Expertise Omgevingsrecht
Leestijd 3 min leestijd
Sinds 2013 reeds kritische blik

In 2007 werd in Amsterdam een uitgebreid hotelbeleid geïntroduceerd. Het beleid had als doel de komst van hotels in Amsterdam algeheel te stimuleren. In 2013 werd al kritischer gekeken naar de komst van nieuwe hotels. De komst van hotels was nog wel mogelijk, maar alleen als aan bepaalde voorwaarden werd voldaan. Nieuwe initiatieven moeten onder dit, nu nog geldend beleid, de zogenaamde ‘hotelladder’ doorlopen. Deze hotelladder bestaat uit vier treden, waarin onder meer wordt gekeken in hoeverre een initiatief iets nieuws toevoegt aan het bestaande aanbod en de omgeving en of de ontwikkeling plaatsvindt in een zogenaamd ‘kansengebied’. Als een plan de ladder succesvol doorloopt, wordt hieraan door de gemeente in principe meegewerkt. Indien niet aan alle voorwaarden wordt voldaan, dan kan nog steeds worden meegewerkt maar moet een regionaal adviesteam zich eerst over het initiatief buigen.

Hotelbeleid van ‘ja, mits’ naar ‘nee, tenzij’

Met de nu vastgestelde herziening van de Regionale hotelstrategie 2016 – 2022, wordt de komst van nieuwe hotels verder aan banden gelegd. Waar op dit moment een hotelstrategie van ‘ja, mits’ wordt gehanteerd, gaat deze benadering veranderen in ‘nee, tenzij’. In principe wordt niet meer meegewerkt aan hotels, tenzij deze écht iets toevoegen aan de markt en aan de omgeving. Om dit te bereiken wordt de hotelladder aangescherpt en objectiever gemaakt. Nieuwe concepten worden getoetst op kwaliteit, innovatief karakter, duurzaamheid en verbinding met de buurt. De exacte invulling van de nieuwe hotelladder is nog niet bekend, maar hieraan zullen in elk geval de volgende drie aspecten worden toegevoegd:

Mogelijk gebieden waar helemaal geen hotelontwikkelingen meer mogelijk zijn
Naast deze aangescherpte hotelladder, hebben de bestuurscommissies van de verschillende stadsdelen bovendien tot 1 januari 2017 de mogelijkheid om gebieden aan te wijzen waar voor onbepaalde tijd helemaal geen hotelontwikkelingen meer mogelijk zijn. Het is ons tot op heden niet bekend in hoeverre de stadsdelen hiervan al gebruik hebben gemaakt.

Beperken planruimte

Het realiseren van nieuwe hotels zal onder het nieuwe beleid dus een stuk lastiger worden. Let wel: voor zover hotels binnen een bestemmingsplan zijn toegestaan, zal de gemeente een eventuele hotelontwikkeling met het nieuwe hotelbeleid niet tegen kunnen houden. Wel bestaat de mogelijkheid dat de gemeente vanuit de erfpachtvoorwaarden “sturend” blijft optreden. Daarnaast volgt uit de herziening dat het nog voor 2016 in de planning staat om concrete aanbevelingen te doen om de geschapen planruimte voor hotels in bestemmingsplannen terug te draaien. Eventuele initiatiefnemers zullen dus snel actie moeten ondernemen.

Beleid ten aanzien van overige vormen van overnachtingen

Zoals beschreven ziet het beleid ook op andere vormen van overnachting dan hotels. Dit om te voorkomen dat door het beperkt toestaan van nieuwe hotels wordt uitgeweken naar andere mogelijkheden van overnachten zoals Airbnb, Shortstay en B&B’s. Deze alternatieve vormen leveren volgens de gemeente – gezien het aantal klachten – vaak mindere kwaliteit dan hotels. Het beleid voor B&B’s wordt niet gewijzigd, maar voor Airbnb en Shortstay worden diverse aanpassingen gedaan. Zo wordt voor zowel voor Shortstay als vakantieverhuur (Airbnb) de handhaving aangescherpt. Specifiek voor Shortstay in woningen richt het nieuwe beleid zich bovendien op beëindiging. Zo zullen onder andere aflopende vergunningen niet opnieuw worden verstrekt en zullen deze bij overtredingen versneld worden ingetrokken.