Infosheet - Publicatie

Infosheet | Crypto onder AFM en DNB toezicht: MiCA speerpunten

Op 29 juni 2023 is de verordening markten in cryptoactiva (de MiCA) in werking getreden. MiCA reguleert de uitgifte van cryptoactiva en het verlenen van cryptoactiva diensten. MiCA heeft directe werking in de EU. In de infosheet hieronder vindt u een korte samenvatting van de veranderingen die dit teweeg brengt.

Charles

Destrée

Bastiaan

van Schaik

>> Infosheet Crypto onder AFM en DNB toezicht: MiCA speerpunten

Of lees de tekst hieronder

Infosheet | Crypto onder AFM en DNB toezicht: MiCA speerpunten

Op 29 juni 2023 is de verordening markten in cryptoactiva (de MiCA) in werking getreden. MiCA reguleert de uitgifte van cryptoactiva en het verlenen van cryptoactiva diensten. MiCA heeft directe werking in de EU. In de infosheet hieronder vindt u een korte samenvatting van de veranderingen die dit teweeg brengt.

Toezichthouders verwelkomen regelgeving

De cryptosector is op dit moment grotendeels ongereguleerd. De AFM heeft geen handhavingsmandaat en heeft mede daarom de afgelopen jaren een ontmoedigingsbeleid gevoerd, onder andere wegens een gebrek aan toezicht en investeerdersbescherming. Toezichthouders lijken dan ook de aankomende regelgeving te verwelkomen, en geven geen blijk van terughoudendheid:

“En gezien de voorgeschiedenis zien we ook aan de start geen reden voor coulance bij de handhaving.”(1)

“Dit soort partijen is zich bewust van de risico’s van witwassen en terrorismefinanciering en opereert blijkbaar graag vanuit Nederland. Dit onderstreept de noodzaak van een betere regulering en stevig toezicht op de cryptosector, ook hier.”(2)

Uitgevende instellingen

De MiCA heeft betrekking op vier soorten cryptoactiva:
1. asset-referenced tokens (ARTs)
2. e-money tokens (EMTs)
3. utility tokens
4. alle overige crypto-activa

Uitgevende instellingen zullen onder andere onderworpen worden aan bepaalde governance eisen en verplicht tot het publiceren van een white paper – een soort van cryptoactiva prospectus. De white papers voor ARTs en EMTs moeten voorafgaand worden goedgekeurd door de nationale bevoegde autoriteiten. Alle overige uitgevers zullen slechts een notificatieplicht hebben voor het white paper. Wel moeten zij uitleggen waarom zij wel onder de MiCA vallen. Uitgevers van ARTs en EMTs zijn tevens onderhevig aan autorisatie regimes, met een top-up regime voor significante ARTs en EMTs.

Dienstverleners

Alle cryptoactiva dienstverleners zullen een vergunning nodig hebben om actief te kunnen zijn in de EU. Diensterleners zullen worden onderworpen aan onder andere prudentiële en governance eisen, en specifieke diensten zoals regels voor de bewaring van cryptoactiva van klanten. De volgende diensten zijn gereguleerd onder de MiCA:

 1. de bewaring en het beheer van cryptoactiva namens derden
 2. de exploitatie van een handelsplatform voor cryptoactiva
 3. de ruil van cryptoactiva tegen geldmiddelen of andere cryptoactiva
 4. de uitvoering van orders voor cryptoactiva voor rekening van derden
 5. plaatsing van cryptoactiva
 6. het ontvangen en doorgeven van orders voor cryptoactiva namens derden
 7. advies geven over cryptoactiva
 8. cryptoactiva portefeuille beheer (portfolio management)
 9. aanbieden van overdracht diensten voor cryptoactiva namens Derden

EU geautoriseerde kredietinstellingen (banken) mogen alle diensten aanbieden onder hun vergunning. MiFID II vergunning houdende beleggingsondernemingen mogen zonder MiCA vergunning, MiCA diensten verlenen die gelijkwaardig zijn aan de diensten waarvoor hun MiFID II vergunning is verleend.

Marktmisbruik

Om de marktintegriteit te waarborgen bevat de MiCA tevens regels omtrent marktmisbruik, waaronder handel met voorwetenschap, onrechtmatige openbaarmaking en marktmanipulatie.

MiCA implementatie in Nederland
Hoewel de MiCA directe werking heeft, moet de Nederlandse wetgeving op een aantal punten worden aangepast. Op 11 augustus 2023 is de consultatie voor de uitvoeringswet met betrekking tot de MiCA gesloten. Kernpunten met betrekking tot de voorgenomen uitvoeringswet zijn (3):

 • MiCA implementatie in Nederland het toezicht zal worden verdeeld tussen de AFM en de DNB. Het toezicht op de uitgifte van stablecoins (ARTs en EMTs) wordt bij DNB ondergebracht, de AFM zal toezien op de overige onderdelen
 • Nederland zal geen gebruik maken van de vereenvoudigde procedure voor marktpartijen die al over een MiCA vergunning (voor cryptoactiva dienstverlening) beschikken. Alle marktpartijen zullen de volledige vergunningsprocedure moeten doorlopen
 • Nederland is van plan om de overgangstermijn van 18 maanden na het van toepasbaar worden van de MiCA in te korten tot 6 maanden
decorative image
Noten

1 Financieele Dagblad: “Crypto’s: het blijft tobben voor de toezichthouder”, 17 maart 2023.
2 Financieele Dagblad: “Amerkaanse toezichthouder noemt Amsterdam vluchthaven om cryptoregels te omzeilen”, 13 maart
2023.
3 https://www.internetconsultatie.nl/verordeningmica/b1

Heeft u vragen over dit onderwerp, neem contact op:

decorative image