Lexence

Ketenregeling

Onder het oude recht ontstond van rechtswege een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd indien:

  • méér dan drie arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd elkaar met tussenpozen van niet meer dan drie maanden hadden opgevolgd, of;
  • twee of meer arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd elkaar met tussenpozen van niet meer dan drie maanden hadden opgevolgd, waarbij in totaal een termijn van 36 maanden werd overschreden.
Expertise Arbeidsrecht
Leestijd 1 min leestijd

Sinds 1 juli 2015 – door de komst van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) – kunnen op basis van de nieuwe ketenregeling nog steeds maximaal drie arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd worden aangegaan. De termijn van 36 maanden is echter teruggeschroefd naar 24 maanden. Daarnaast wordt de keten pas doorbroken op het moment dat er zes maanden tussen twee arbeidsovereenkomsten hebben gezeten. De ketenregeling is niet van toepassing op arbeidsovereenkomsten met werknemers die een duale leer-werkopleiding volgen en arbeidsovereenkomsten met werknemers die gemiddeld niet meer dan 12 uur per week hebben gewerkt en nog geen 18 jaar zijn. Afwijking van de ketenregeling is alleen mogelijk:

  • indien het uitzendovereenkomsten betreft, of
  • wanneer uit de cao volgt dat voor bepaalde functies c.q. functiegroepen de intrinsieke aard van de bedrijfsvoering een afwijking van de ketenregeling vereist.

Deze afwijkingsmogelijkheid is beperkt tot het verlengen van de termijn naar 48 maanden en het verhogen van het maximum aantal arbeidsovereenkomsten naar zes. Een tweede afwijkingsmogelijkheid bestaat wanneer sprake is van arbeidsovereenkomsten die overwegend zijn aangegaan omwille van de educatie van de werknemer, voor zover dat noodzakelijk is voor het afronden van de opleiding. Tot slot kan de ketenregeling bij cao in het geheel buiten toepassing worden verklaard voor bepaalde functies in een bedrijfstak indien de Minister deze functies bij ministeriële regeling heeft aangewezen.

Een andere wijziging in de ketenregeling betreft het opvolgend werkgeverschap. Opvolgend werkgeverschap is de situatie waarin een werknemer eerst een arbeidsovereenkomst heeft met werkgever A en daarna binnen drie maanden (onder de nieuwe regeling zes maanden) met werkgever B. Wanneer B kan worden gezien als de opvolger van A vallen de arbeidsovereenkomsten met de verschillende werkgevers binnen dezelfde keten. Onder het nieuwe recht is er sprake van opvolgend werkgeverschap wanneer verschillende werkgevers ten aanzien van de verrichte arbeid elkaars opvolger worden geacht, ongeacht of inzicht bestaat in de hoedanigheid en geschiktheid van de werknemer.

De regering beoogt met deze nieuwe ketenregeling het aantal tijdelijke arbeidsovereenkomsten terug te brengen en daarmee baanzekerheid te creëren. Vraag is of dit beoogde effect van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) ook daadwerkelijk wordt bereikt. Verwacht wordt immers dat werkgevers na invoering van de nieuwe regeling al na 24 maanden in plaats van 36 maanden, afscheid van een werknemer zullen nemen. Hierdoor wordt de positie van de flex-werker ons inziens eerder verzwakt dan versterkt.