nl/en
Publicatie

Nieuwe registers op komst: centraal aandeelhoudersregister en openbaar UBO-register

11 april 2017 – In navolging op het op 19 januari 2017 ingediende initiatiefwetsvoorstel betreffende de instelling van een centraal aandeelhoudersregister (afgekort: CAHR), is op 31 maart 2017 een concept wetsvoorstel ter consultatie gepubliceerd houdende regels met betrekking tot de registratie van uiteindelijk belanghebbenden (in het Engels: ultimate beneficial owners, afgekort: UBO). Beide registers streven in grote mate hetzelfde doel na – het tegengaan van financieel-economische criminaliteit, zoals faillissementsfraude, belastingontduiking, belastingfraude en witwassen – maar dienen van elkaar te worden onderscheiden en hebben elk zijn eigen toegevoegde waarde. In deze bijdrage wordt stilgestaan bij de belangrijkste elementen van de registers zoals die worden vormgegeven in de wetsvoorstellen.

Expertise

Ondernemingsrecht

Nicky

Spaan
Inhoud

In het CAHR wordt (centraal, digitaal en gestructureerd) informatie verzameld over aandelen, aandeelhouders, pandhouders en vruchtgebruikers van BV’s en niet-beursgenoteerde NV’s. Het UBO-register zal ook betrekking hebben op stichtingen, verenigingen en personenvennootschappen, en is in dat opzicht breder dan het CAHR. In het UBO-register worden echter slechts personen opgenomen die een (direct of indirect) belang houden van meer dan 25% terwijl die (of een andere) drempel voor het CAHR niet geldt.

Toegankelijkheid en openbaarheid

Het CAHR wordt geen publiek toegankelijk register: de verzamelde informatie wordt slechts ontsloten voor de rijksbelastingdienst en andere, aangewezen publieke diensten ten behoeve van de uitvoering van hun wettelijke taken op het gebied van controle, toezicht, handhaving en opsporing, voor notarissen ten behoeve van de uitvoering van hun wettelijke taken in het rechtsverkeer, en voor Wwft-instellingen ten behoeve van hun verplichting tot cliëntenonderzoek.

Het UBO-register wordt wel openbaar, vergelijkbaar met het Handelsregister van de Kamer van Koophandel. Iedereen kan van de geregistreerde UBO’s de naam, de geboortedatum, de nationaliteit, de woonstaat en de aard en omvang van het door de UBO gehouden economische belang zien.

Verantwoordelijkheid

Beoogd wordt het CAHR onder te brengen bij de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie en notarissen te verplichten te zorgen dat alle relevante informatie afkomstig uit voor hen gepasseerde notariële akten in het CAHR wordt ingeschreven. Het UBO-register komt in beheer van de Kamer van Koophandel. Aanlevering van de te registreren informatie dient te geschieden door de inschrijvingsplichtige ondernemingen of rechtspersonen zelf. De persoon die kwalificeert als UBO (en derhalve dient te worden geregistreerd in het UBO-register) verschaft de onderneming of rechtspersoon alle informatie die noodzakelijk is voor het aanleveren van de juiste informatie aan het UBO-register. Niet voldoen aan voorgaande verplichtingen zal gelden als een economisch delict.

Heeft u nog vagen, neem dan contact op met Nicky Spaan.

Heeft u vragen over dit onderwerp, neem contact op: