Recente publicaties

 • 18 juni 2017
  ​​De laatste jaren zijn er in ruime mate ontwikkelingen op het vlak van de agentuur. Heleen Kleinjan schreef een artikel over dit onderwerp wat gepubliceerd is in Contracteren. Lees het artikel.
 • 15 mei 2017
  Vanwege de toenemende internationalisering van de zakelijke dienstverlening, speelt een effectieve mobiliteit op de arbeidsmarkt een steeds grotere rol. Meritas heeft daarom de European Guide to International Mobility opgesteld waarin door 22 Europese landen wordt in gegaan op de enkele vragen met betrekking tot grensoverschrijdende arbeid.
 • 25 april 2017
  Op 10 april is de ranking van Chambers 2017 bekend geworden.
 • 25 april 2017
  Onlangs is de Legal500 2017 bekend gemaakt.
 • 19 april 2017
  De Warmtewet is op 1 januari 2014 in werking getreden. Dat de Warmtewet een hoop onduidelijkheden en knelpunten kent, is na drie jaar wel duidelijk. Het artikel van Vincent Boumans geeft een update en blik op de toekomst.
 • 14 april 2017
  ​Op 17 februari 2017 heeft de Hoge Raad het arrest Hansteen/Verwiel q.q.1 gewezen. De Hoge Raad schept in dit arrest duidelijk in de discussie tussen een curator, verhuurder en bank met betrekking tot een claim van verhuurder ter vergoeding van leegstandschade onder een bankgarantie.
 • 14 april 2017
  Het is dagelijkse kost in de arbeidsrechtpraktijk: het sluiten van overeenkomsten ter beëindiging van de arbeidsovereenkomst.
 • 13 april 2017
  ​In ieder nummer van Huurrecht in Praktijk (HIP) wordt aan de hand van een praktijkgeval een wettelijke bepaling besproken. In het bijgevoegde artikel behandelt Michiel de Wit artikel 7:301 BW, over de overeenkomst van twee jaar of korter.
 • 12 april 2017
  Lexence was bij de meeste deals betrokken over het eerste kwartaal van 2017.
 • 11 april 2017
  In navolging op het op 19 januari 2017 ingediende initiatiefwetsvoorstel betreffende de instelling van een centraal aandeelhoudersregister (afgekort: CAHR), is op 31 maart 2017 een concept wetsvoorstel ter consultatie gepubliceerd houdende regels met betrekking tot de registratie van uiteindelijk belanghebbenden (in het Engels: ultimate beneficial owners, afgekort: UBO). In deze bijdrage wordt stilgestaan bij de belangrijkste elementen van de registers zoals die worden vormgegeven in de wetsvoorstellen.
 • 11 april 2017
  In 2016 heeft Lexence zich aangesloten bij het Charter Talent naar de Top. Onder dit initiatief werkt Lexence aan drie vraagstukken: meer vrouwelijk talent in de top, het verkleinen van de kloof tussen generaties en het aantrekken van toptalenten. In de nieuwsbrief van oktober vertelde HR-manager Noor van Genugten al meer over de target om meer vrouwelijk talent naar de top te krijgen. In dit atikel meer nieuws over het verkleinen van de generatiekloof.
 • 11 april 2017
  Tien van de in totaal 33 in 2016 gepubliceerde franchise uitspraken gaan over de (on)deugdelijkheid van verstrekte omzetprognoses. En dat is nog maar het topje van de ijsberg, want niet elk geschil mondt uit in een uitspraak. De kwaliteit van prognoses speelt dus een grote rol in de franchisepraktijk. Over de verantwoordelijkheid voor verstrekte prognoses heeft de Hoge Raad op 24 februari 2017 een voor de praktijk belangrijk arrest gewezen in de zaak Street-One.
 • 11 april 2017
  Lexence ziet toenemende activiteit ten aanzien van het grensoverschrijdend (her)structureren van kapitaalvennootschappen. De afgelopen zes maanden heeft Lexence verschillende cliënten begeleid.
 • 11 april 2017
  Per 1 januari 2023 dienen de eigenaren van (vrijwel) alle kantoren in Nederland te beschikken over een energielabel C heeft minister Blok (Wonen en Rijksdienst en thans ook Veiligheid en Justitie) verordonneerd (brief minister Blok van 28 november 2016, Kamerstukken II 2016/17, 30196, 485). Deze toekomstige verplichting werpt zijn schaduw vooruit voor de markt.
 • 30 maart 2017
  ​De Raad van State heeft forse kritiek gepubliceerd op het wetsvoorstel waardoor werkgevers een compensatie ontvangen voor de transitievergoeding die verschuldigd is bij ontslag van langdurig zieke werknemers. Gelet op deze kritiek en de kabinetsformatie is het onzeker of er een einde komt aan de praktijk waarbij werkgevers de transitievergoeding moeten dragen naast twee jaar loondoorbetaling en re-integratiekosten. Hoe hiermee om te gaan?