Werkgever dient werknemer te informeren over de gevolgen van het sluiten van een beëindigingovereenkomst

5 november 2013
 
In deze zaak had de kantonrechter in Hoorn een door beide partijen ondertekende vaststellingsovereenkomst vernietigd, omdat de werkgever de werknemer er niet uitdrukkelijk op had gewezen wat de gevolgen waren van de ondertekening van de vaststellingsovereenkomst. De werkgever heeft beroep ingesteld.
 
Uit de omstandigheid dat de werknemer zich als zelfstandige in het Handelsregister had ingeschreven en niet afhankelijk wilde zijn van een WW-uitkering, zou blijken dat de werknemer zich bij het aangaan van de beëindigingsovereenkomst realiseerde wat daarvan de mogelijk negatieve gevolgen voor hem waren.
 
Gerechtshof Amsterdam verwerpt dit verweer en oordeelt dat de vraag of de werkgever zich ervan dient te vergewissen of de werknemer de wil heeft de arbeidsovereenkomst te beëindigen, met alle nadelige gevolgen van dien, moet worden beoordeeld aan de hand van de omstandigheden die zich voordoen ten tijde van het sluiten van de beëindigingsovereenkomst.
 
Uit het inschrijven in het Handelsregister als zelfstandige en het wel of niet aanvragen van een WW-uitkering na het sluiten van de beëindigingsovereenkomst, mag derhalve niet worden afgeleid dat de werknemer zich realiseerde wat de gevolgen van de beëindigingsovereenkomst voor hem waren. Ook het beroep van de werkgever dat de werknemer als zelfstandige werkzaam was en daardoor niet beschikbaar was om werkzaamheden te verrichten, faalde. De werknemer had zich immers beschikbaar gehouden voor het verrichten van de bedongen arbeid.
 
Als de werknemer werkzaamheden heeft verricht gedurende de periode waarover hij doorbetaling van loon vordert als zelfstandige, kan daar niet zonder meer uit worden afgeleid dat deze beschikbaarheid heeft opgehouden te bestaan. Daarvoor zijn bijkomende omstandigheden vereist die de werkgever niet heeft gesteld.
 
 
Lees hier de volledige uitspraak.