Voldoet uw webshop aan de nieuwe e-commerceregels

1 juli 2014
 
Vanaf 13 juni 2014 zijn belangrijke wijzigingen in het consumentenrecht van kracht die van invloed zijn op de e-commerce-activiteiten. Deze vormen een aanzienlijke versterking van de positie van de consument. Bent u een e-commerce-ondernemer? Dan raden wij u ten sterkste aan de nieuwe regels toe te passen.

AAN WELKE NIEUWE REGELS MOETEN E-COMMERCE BEDRIJFSACTIVITEITEN VOLDOEN?
Verkoopt u producten en diensten via internet in een business-to-consumer-relatie dan verandert een aantal belangrijke regels voor u. De 6 belangrijkste wijzigingen:
1. Uitgebreidere informatieplicht
2. Termijn recht van ontbinding verlengd
3. Aanvullende vereisten rond het bestelproces
4. Leveringstermijn, risico-overgang en remedies bij ontijdige levering
5. Oneerlijke handelspraktijken zijn vernietigbaar
6. Duidelijker regels voor digitale inhoud
Hieronder lichten wij de belangrijkste redenen verder toe.
 
1 Uitgebreidere informatieplicht
Strengere eisen worden gesteld aan vermelding van onder meer, maar niet beperkt tot:
• Contactgegevens.
• De totale prijs inclusief belastingen, verzendkosten en betaalkosten.
• Het bestaan van de wettelijke waarborgen omtrent conformiteit.
• De modaliteiten van het recht van ontbinding.
• De duur en de voorwaarden van de beëindiging van de overeenkomst.
De handelaar moet deze informatie vóór het sluiten van de overeenkomst op duidelijke en begrijpelijke wijze verstrekken. Bovendien moet deze informatie na het sluiten van de overeenkomst nogmaals aan de consument worden verstrekt bij de orderbevestiging.
 
2 Termijn recht van ontbinding verlengd
De termijn waarbinnen consumenten zonder reden kunnen ontbinden, wordt verlengd van 7 tot 14 kalenderdagen na aflevering. Let op: maakt u niet op de juiste wijze melding van het recht van ontbinding, dan wordt de termijn verlengd tot het moment waarop alle ontbrekende gegevens zijn verstrekt. De maximale verlenging bedraagt 12 maanden na het einde van de oorspronkelijke ontbindingstermijn. Dit was voorheen 3 maanden. E-commercebedrijven kunnen informatie omtrent het recht van ontbinding verstrekken met behulp van het modelformulier, zoals aangehecht bij de richtlijn consumentenrechten. De handelaar moet binnen 14 dagen na ontbinding alle van de consument ontvangen betalingen inclusief leveringskosten terugstorten.
 
3 Aanvullende vereisten rond het bestelproces
• Het e-commercebedrijf moet de consument op een ‘niet voor misverstand vatbare wijze’ duidelijk maken dat hij met het plaatsen van een bestelling een betalingsverplichting aangaat. De wet geeft hiervoor als voorbeeld een bestelknop met de tekst ‘bestelling met betalingsverplichting’.
• De consument is niet zonder zijn uitdrukkelijke instemming gebonden aan een verbintenis tot een aanvullende betaling van een geldsom ter verkrijging van een prestatie die niet de kern van de prestatie is.
• Uit het gebruik van standaardopties die de consument moet afwijzen, kan geen uitdrukkelijke instemming worden afgeleid. Denkt u bijvoorbeeld aan een reisverzekering bij het boeken van een vakantie.
 
4 Leveringstermijn, risico-overgang en remedies bij ontijdige levering
Er zijn nieuwe regels van kracht over de manier waarop een zaak wordt geleverd en het moment waarop het risico voor beschadiging en verlies van de betrokken zaak overgaat van de handelaar op de consument.
 
 
5 Oneerlijke handelspraktijken zijn vernietigbaar
Overeenkomsten die ten gevolge van oneerlijke handelspraktijken tot stand zijn gekomen, zijn vernietigbaar. Het weglaten van belangrijke informatie in het kader van de informatieplicht geldt als een misleidende omissie en is daarmee een oneerlijke handelspraktijk.
 
6 Duidelijker regels voor digitale inhoud
Er is een duidelijker regeling gekomen voor gegevens die in digitale vorm worden geproduceerd en geleverd, zoals computerprogramma's, toepassingen, spellen, muziek en video's. Niet alleen is een definitie van digitale inhoud opgenomen, de wet bevat ook specifieke informatieplichten bij de aankoop van digitale producten, aangevuld met een specifiek regime voor de ontbinding bij dergelijke aankopen.
Voor vragen over dit onderwerp kunt u contact opnemen met Heleen Kleinjan +31 20 5736 838 of e-mail Heleen Kleinjan.
 
ACHTERGROND
Wanneer is de wet van toepassing?
De aanpassingen in de wet zijn van toepassing op overeenkomsten die op of na 13 juni 2014 zijn/worden gesloten. Het gaat daarbij om overeenkomsten die worden gesloten op afstand (via onder meer het internet en per telefoon) en buiten verkoopruimten (bijvoorbeeld colportage) of anderszins (in de winkel).
De wet is niet bedoeld voor overeenkomsten over sociale dienstverlening en gezondheidszorg, gokactiviteiten, financiële diensten (slechts deels), pakketreizen, passagiervervoersdiensten, onroerende zaken en overeenkomsten die een notariële tussenkomst vereisen.
 
Welke sancties gelden bij overtreding?
Bij schending van de hiervoor genoemde verplichtingen door de handelaar kunnen consumenten transacties vernietigen of ontbinden. Daarnaast kan de Autoriteit Consument & Markt boetes opleggen in geval van schending. Van een schending wordt gesproken in geval van bestuursrechtelijk te handhaven bepalingen op het gebied van consumentenbescherming. Een boete kan maximaal € 450.000,- per overtreding bedragen.
 
Waaruit komen de wijzigingen voort?
De wijzigingen komen voort uit de implementatie van de Europese richtlijn consumentenrechten in de Nederlandse wetgeving. Doel:
• Consumentenbescherming.
• Werking van de interne markt.
• Verbeteren van de regels omtrent overeenkomsten tussen consumenten en handelaren.