Update warmtewet

1 juli 2014
 
In de nieuwsbrief van april werd de warmtewet al kort geduid. De Warmtewet heeft echter nog een behoorlijk aantal 'open eindjes' en onduidelijkheden. Eén van deze open einden was de handhaving van de Warmtewet. Op 15 mei jl. is een wetsvoorstel met toelichting gepubliceerd over de hoogte van de bestuurlijke boete die op grond van onder meer de Warmtewet kan worden opgelegd.
 
Op grond van art. 18 lid 6 van de Warmtewet kan de ACM een bestuurlijke boete opleggen van maximaal € 450.000,- of van 1% van de omzet van de overtreder, indien de omzet boven de 45 miljoen euro uitkomt.
 
Basisboete
Het wetsvoorstel gaat uit van een basisboete. Deze bedraagt volgens het wetsvoorstel een bedrag ter hoogte van 0 tot 50% van de betrokken omzet van de overtreder. Bij de bepaling van de basisboete gaat de ACM uit van de in art. 2.2 van het wetsvoorstel genoemde factoren, te weten de ernst en de duur van de overtreding, de mate van verwijtbaarheid en de omstandigheden waaronder de overtreding is begaan.
 
Verhogen/verlagen basisboete
Deze basisboete kan door de ACM vervolgens worden verhoogd of verlaagd op grond van boeteverhogende en boeteverlagende omstandigheden. Boeteverhogende omstandigheden zijn onder meer recidive en belemmering van het onderzoek van de ACM. Bij recidive is het uitgangspunt dat de boete met 100% wordt verhoogd. Boeteverlagende omstandigheden zijn onder meer verdergaande medewerking aan het onderzoek van de ACM en schadeloosstelling uit eigen beweging aan degene aan wie schade is berokkend.
 
Hoe hoog de basisboete zal zijn voor specifiek de Warmtewet, en dan met name voor de overtreders met een omzet onder de 45 miljoen euro, zal nog nader moeten worden vastgesteld. Dit blijft dus wederom een 'open eind'.
 
Heeft u vragen over de Warmtewet of wilt u advies over de Warmtewet, dan kunt u contact opnemen met mr. Vincent Boumans telefonisch via +31 20 5736 744 of mail Vincent Boumans.