Update Warmtewet

2 februari 2015
 
Sinds de laatste update over de Warmtewet in de nieuwsbrief van juli 2014 heeft er een aantal wijzigingen plaatsgevonden op het gebied van de Warmtewet.
 
In de nieuwsbrief van juli 2014 stond al dat er een wetsvoorstel was ingediend met betrekking tot boetes die de ACM kan opleggen aan overtreders van de Warmtewet. Per 1 augustus 2014 is de boetebeleidsregel ACM 2014 in werking getreden. Hieruit volgt dat overtredingen van de Warmtewet bestraft kunnen worden met een boete die varieert van € 10.000,- of 7,5‰ van de omzet van de overtreder (categorie III) tot maximaal € 50.000,- of 75‰ van de omzet van de overtreder (categorie VI). Welke categorie van toepassing is, hangt af van de overtreding die begaan is.
 
Boetes kunnen variëren van € 10.000,- tot maximaal € 50.000,-
De boetes kunnen dus behoorlijk oplopen voor grotere warmteleveranciers. Voor een nadere duiding van de boetesystematiek verwijs ik graag naar de nieuwsbrief van juli 2014.
 
Daarnaast heeft de minister in een brief van 7 juli 2014 een aantal wijzigingen aangekondigd. De belangrijkste wijziging betreft VVE's die warmte leveren aan gebruikers die tevens eigenaar zijn van het appartementsrecht. Deze zullen worden uitgezonderd van de Warmtewet.
 
VVE's die warmte leveren aan gebruikers die tevens eigenaar zijn vallen niet onder de Warmtewet
Voor de eigenaren die ook onderdeel zijn van de warmteproducerende VVE's zijn de verplichtingen uit de Warmtewet immers een 'broekzak-vestzaksituatie’. Bovendien behoeven de leden van de VVE die daadwerkelijk hun appartement bewonen geen extra bescherming, omdat zij via de VVE zelf kunnen bepalen met wie de VVE gaat contracteren voor de levering van warmte.
 
Huurders van appartementen in de VVE behoeven een dergelijke bescherming wel, omdat huurders immers geen invloed hebben op de beslissingen van de VVE. Het is onduidelijk hoe de minister omgaat met VVE's die geheel of gedeeltelijk bestaan uit huurappartementen.
 
Hoe nu verder
De minister doet in de brief voorts een toezegging dat nog wordt gekeken naar eventuele onduidelijkheden in de gebruikte definities van de Warmtewet. Tevens gaat de minister onder meer kijken naar de kosten die onder de Warmtewet in rekening gebracht mogen worden voor de meting van het verbruik en de warmtewisselaar. Ook geeft de minister aan dat er opdracht is gegeven aan de ACM voor het opstellen van een beleidsregel met betrekking tot de storingsregistratie. De minister sluit zijn brief af met de mededeling dat pas in het voorjaar van 2015 een wetsvoorstel verwacht kan worden.
 
Tot slot van deze update: de ACM heeft de nieuwe maximumprijs vastgesteld die geldt per 1 januari 2015. Het vaste deel van de maximumprijs voor de levering van warmte is vastgesteld op € 281,78. Het variabele deel van de maximumprijs bedraagt € 22,64 per verbruikte gigajoule. Deze prijzen zijn inclusief btw.