Toezicht door de AFM en de vernieuwde jaarrekening-procedure

3 maart 2007
 

Op 31 december 2006 is de Wet toezicht financiële verslaggeving (Wtfv) in werking getreden. Hiermee is de Stichting Autoriteit Financiële Markten (AFM) publieke/private toezichthouder op de financiële verslaggeving van Nederlandse ondernemingen die een beroep doen op de openbare kapitaalmarkten.

 

Ook is de jaarrekeningsprocedure met de inwerkingtreding van de Wtfv tot verzoekschriftprocedure omgevormd en is van Titel 11 in Boek 3 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering naar Boek 2 BW verplaatst.

 

In het hierbij gevoegde artikel dat werd gepubliceerd in het Tijdschrift voor de ondernemingsrechtpraktijk van maart 2007, worden beide aspecten van de wet besproken.