Ragetlie-regel wijzigt door uitspraak Hoge Raad

17 januari 2014
 
De Hoge Raad heeft op 20 december 2013 geoordeeld dat een werknemer die werkzaam is op basis van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd en zelf ontslag neemt, maar binnen drie maanden weer terugkeert bij de oude werkgever op basis van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd, een beroep toekomt op de zogenoemde Ragetlie-regel.

Deze regel is vastgelegd in artikel 7:667 lid 4 BW en houdt in dat als een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd binnen drie maanden volgt op een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd die anders dan door een rechtsgeldige opzegging of ontbinding is geëindigd, de werknemer toch dezelfde rechtsbescherming heeft als toen hij onder het contract voor onbepaalde tijd werkte. De arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd eindigt dan dus niet van rechtswege.
 
Anders dan het hof oordeelde de Hoge Raad dat de opzegging door de werknemer geen ‘rechtsgeldige opzegging’ is in de zin van artikel 7:667 lid 4 BW. De Hoge Raad overweegt daarbij dat uit de toelichting op artikel 7:667 lid 4 BW volgt dat de wetgever de eis van opzegging heeft gehandhaafd voor het geval van beëindiging ‘anders dan door rechtsgeldige opzegging of ontbinding door de rechter’, omdat bij die beëindiging de bij de arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd bestaande ontslagbescherming niet ‘gerealiseerd’ is, dat wil zeggen geen toetsing van het ontslag heeft plaatsgevonden door (thans) het UWV dan wel door de rechter. Het strookt dan ook met de ratio van artikel 7:667 lid 4 BW om onder ‘rechtsgeldige opzegging’ in die bepaling niet te verstaan een opzegging door de werknemer. Bij die opzegging vindt immers geen toetsing van het ontslag plaats.
 
Voorheen was de Ragetlie-regel alleen van toepassing op arbeidscontracten die met wederzijds goedvinden waren beëindigd. Door de uitspraak van de Hoge Raad geldt de regel nu ook als de werknemer zelf zijn contract opzegt maar binnen drie maanden terugkeert bij de werkgever. Deze termijn wordt, als gevolg van de nieuwe Wet Werk en Zekerheid, vanaf juli 2014 opgerekt naar zes maanden.