AFM - vergunningsaanvraag & registratie

23 april 2013
 

Nederlandse beheerders van beleggingsinstellingen zullen – vanwege toezicht op de naleving van de AIFMD – te maken krijgen met zowel de AFM als met de DNB. Dit geldt niet alleen als de beheerder onder het vergunningsregime valt, maar ook als hij onder het registratieregime valt.

Contact met de toezichthouders op basis van de AIFMD zal in de toekomst dus een gegeven worden. Daarnaast blijven zij de vastgoedfondsensector verscherpt in het vizier houden. Zo heeft de AFM, bij de recente presentatie van het jaarverslag, aangekondigd dat er dit jaar bijzondere aandacht zal zijn voor partijen die een vergunning nodig hebben vanwege de verhoging van de vrijstellingsgrens van 50.000 euro naar 100.000 euro.

 

De vergunningsaanvraag
Onlangs heeft de AFM bekendgemaakt dat beheerders vanaf 22 mei 2013 de vergunningsaanvraag kunnen starten. Dit dient te geschieden op basis van het recentelijk gepubliceerde 'Aanvraagformulier vergunning beheerder alternatieve beleggingsinstelling(en)' (Beheerdersformulier).

Daarnaast dient per beleggingsinstelling het 'Meldingsformulier beleggingsinstelling' te worden ingevuld en ingediend bij de AFM (Beleggingsinstellingsformulier). Bij dit formulier hoort tenslotte het supplement 'Meldingsformulier bewaarder', dit is wederom een uitgebreid formulier dat alle relevante informatie over de bewaarder van de beleggingsinstelling moet bevatten (Bewaardersformulier).

De informatie en de bijlagen die door middel van deze formulieren moeten worden verstrekt worden hieronder kort besproken. Voorts bespreken wij kort de vereisten voor de betrouwbaarheid en deskundigheid van de beleidsbepalers. 

 

Het Beheerdersformulier
In dit formulier moet onder meer informatie worden verschaft over de volgende onderwerpen:

• inrichting van de bedrijfsvoering van de beheerder
• (groeps)structuur van de beheerder
• soorten beleggingen die de beheerder beheert
• aan welke partijen de beheerder taken uitbesteedt
• financiële positie van de beheerder
• beloningsbeleid en een overzicht van bepaalde medewerkers
• beleggingsdiensten of nevendiensten die de beheerder ook verleent
• dagelijkse beleidsbepalers (de te toetsen personen)

 

Bij het Beheerdersformulier moet de volgende documentatie worden aangeleverd ten aanzien van de beheerder:
• kopie uittreksel handelsregister
• businessplan
• beschrijving van de inrichting van de bedrijfsvoering
• organogram van (de groep van) de beheerder
• beschrijving inzake uitbesteding
• kopie controleverklaring en onderliggende jaarrekening of vermogensopstelling
• overzicht beheerde beleggingsinstellingen en waarde beheerde activa
• beschrijving beloningsbeleid en onderbouwing toepassing
• schema medewerkers
• beleid omtrent privébeleggingen
• 'Meldingsformulier benoeming' van de te toetsen personen inclusief bijlagen (geschiktheidmatrix, betrouwbaarheidsformulieren, referentenformulieren).
 
En, indien van toepassing:
• kopie vergunning(en) buitenlandse toezichthouder(s)
• uittreksel uit het handelsregister of daarmee vergelijkbare buitenlandse instantie betreffende buitenlandse entiteiten
• diverse documenten betreffende externe taxateur
• diverse documenten betreffende prime broker(s)
• diverse documenten betreffende financiële verplichtingen
• kopie polis beroepsaansprakelijkheidsverzekering en betalingsbewijs
• 'Meldingsformulier Beleggingsinstelling' voor aan te melden beleggingsinstellingen, en eventuele subfondsen en aandelenklassen
• 'Meldingsformulier Bewaarder' voor elke aan te melden beleggingsinstelling
 
Het Beleggingsinstellingsformulier
Per beleggingsinstelling waarover de beheerder beheer voert of voornemens is te gaan voeren moet dit formulier worden ingevuld. Het betreft de volgende informatie:
• contactgegevens
• beleidsbepalers
• bewaarder
• soorten belegging en het type beleggingsinstelling
• open-end/closed-end, verhandelbaarheid en prospectusinformatie (ingeval het gaat om een closed-end beleggingsinstelling dient te worden aangegeven of de deelnemingsrechten verhandelbaar zijn en van welk type prospectus gebruik wordt gemaakt)
• overeenkomst van beheer en bewaring
 
Bij het Beleggingsinstellingsformulier moet de volgende documentatie worden aangeleverd ten aanzien van de beleggingsinstelling:
• reglement of statuten en bijbehorende documentatie en organogram
• 'Meldingsformulier benoeming' voor de toetsing van personen
• prospectus
• bijlage informatieverstrekking beleggers
• indien de instelling al actief is: het meest recente jaarverslag van de instelling voorzien van een controleverklaring door een accountant
 
Het Bewaardersformulier
Dit uitgebreide formulier vergezelt telkens het Beleggingsinstellingsformulier. Het betreft de volgende informatie:
• contactgegevens
• omschrijving van de verhouding tussen het hoofdkantoor en het Nederlandse bijkantoor
• type bewaarder (bv. alternatieve bewaarder bij vastgoed of private equity fondsen)
• beleidsbepalers
• beschrijving van de bedrijfsvoering door de bewaarder
• andere activiteiten van de bewaarder
• uitbesteding door de bewaarder
• kwijting van aansprakelijkheid door de bewaarder
• kopie en gedetailleerde uiteenzetting van de overeenkomst inzake beheer en bewaring

Bij het Bewaardersformulier moet de volgende documentatie worden aangeleverd ten aanzien van de bewaarder:
• controleverklaring inzake het eigen vermogen van de bewaarder
• overeenkomst inzake beheer en bewaring

En, indien van toepassing:
 
• kopie van het uittreksel uit het Handelsregister
• documenten inzake de relatie tussen hoofdkantoor en bijkantoor
• toelichting intra-groep vorderingen en verplichtingen bewaarder inclusief schatting opeisbaarheid
• akten van verpandingen en/of garantstelling(en)
• kopie verleende vergunning(en)
• bewijs toelating als UCITS-bewaarder
• 'Meldingsformulier(en) benoeming'
• organogram
• inschrijving beroepsregister/documentatie inzake regels beroepsmoraal
• beschrijving van de bedrijfsvoering van de bewaarder
• kopie uitbestedingsovereenkomst(en)
• eigen bijlagen
 
Geschiktheid en betrouwbaarheid van beleidsbepalers
De dagelijks beleidsbepalers en commissarissen van de beheerder moeten geschikt en betrouwbaar zijn. Voor elk van deze te toetsen personen moet een 'Meldingsformulier benoeming' worden ingevuld.
 
(Dagelijks) beleidsbepalers kunnen ook rechtspersonen zijn. In dat geval worden de beleidsbepalers van deze rechtspersoon aangemerkt als (dagelijks) beleidsbepalers. Zijn dit wederom rechtspersonen dan dient te worden aangegeven wie de beleidsbepalers van deze rechtspersoon zijn. Dit dient te worden herhaald totdat wordt uitgekomen bij alle natuurlijke personen die beleidsbepalers zijn.
 
Per (dagelijks) beleidsbepaler en commissaris dient het formulier 'Betrouwbaarheidsonderzoek' te worden ingevuld. Voor het collectief van dagelijks beleidsbepalers en voor het collectief van commissarissen dient een 'Geschiktheidsmatrix' te worden ingevuld.
 

 

Het registratieregime
Indien de beheerder niet onder het vergunningsregime valt, valt hij onder het registratieregime. Ook de beheerder die onder het registratieregime valt, kan de registratieaanvraag starten vanaf 22 mei 2013. Hieronder bevindt zich een beknopt overzicht van de gegevens die voor de registratieaanvraag moeten worden aangeleverd.
• Algemene gegevens beheerder
• Algemene gegevens beleggingsinstelling waarover de beheerder het beheer voert of voornemens is te gaan voeren
• Beleggingsstrategie per beleggingsinstelling
 
 
Bovenstaande informatie dient aan de AFM te worden verstrekt op het moment van aanmelding voor het registratieregime.
 
Periodieke informatieverstrekking
Naast de eenmalige informatieverplichting voor de Nederlandse beheerder van een beleggingsinstelling bij de registratie of vergunningsaanvraag geldt voor de beheerder, nadat de vergunning is verkregen of nadat de registratie is geregeld, ook een periodieke informatieverplichting met betrekking tot bijvoorbeeld de financiële instrumenten waarin wordt belegd en de risicoposities van de beleggingsinstelling.
 
In de Uitwekingsverordening wordt aangegeven waar onder andere informatie over moet worden verstrekt:
• De voornaamste financiële instrumenten waarin de beheerder handelt, inclusief een opdeling van financiële instrumenten en andere activa, inclusief de beleggingsstrategie en de geografische en sectorale beleggingsfocus van de beleggingsinstelling
• De markt(en) waarop de beheerder actief handelt
• De diversificatie van de portfolio van de beleggingsinstelling, inclusief maar niet gelimiteerd tot, de voornaamste risicoposities en de belangrijkste concentraties
 
Verder is aan de Uitwerkingsverordening een appendix gehecht waaruit in detail blijkt welke informatie moet worden verstrekt voor het vergunningsregime en het registratieregime.
 
 
Lees hier de andere drie artikelen uit de nieuwsbrief:
 
Of bekijk de volledige nieuwsbrief (PDF). 
 
 
Heeft u vragen?
Neem dan gerust contact op met Charles Destrée.