Nog 96 dagen tot aan de AIFMD

16 april 2013
 
Op 22 juli 2013 zal de AIFMD in Nederland van kracht zijn. Dit leidt tot een enorme wijziging van het toezicht op beheerders van alternatieve fondsen in Nederland. Veel meer beheerders van alternatieve fondsen dan voorheen worden vergunningplichtig. Ook krijgen de AFM en DNB nieuwe instrumenten om toezicht uit te oefenen.

 

De AIFMD (Alternative Investment Fund Managers Directive) is een Europese richtlijn die voorziet in regulering van en toezicht op private equity fondsen, vastgoedfondsen en andere beleggingsfondsen die voorheen niet onder toezicht stonden. Het oogmerk van de richtlijn was in beginsel versterking van het toezicht op hedge funds, maar uiteindelijk is de AIFMD ook van toepassing geworden op vastgoedfondsen, private equity fondsen en andere alternatieve beleggingsinstellingen.

 

Het speelveld verandert
De inwerkingtreding van de wijzigingen in de Wet financieel toezicht (Wft) door de implementatie van de AIMFD leidt tot een drastische wijziging van het toezicht op beheerders van alternatieve fondsen in Nederland. Veel meer beheerders van alternatieve fondsen dan voorheen worden vergunningplichtig onder de Wft. Ook krijgen de AFM en DNB nieuwe instrumenten om toezicht op deze sector uit te oefenen.

 

Recente ontwikkelingen op een rij
Bent u als ondernemer al bezig om uw organisatie op orde te krijgen naar aanleiding van de nieuwe wettelijke vereisten? Uiteraard kan Lexence u daarbij adviseren. Vooruitlopend op een uitgebreide nieuwsbrief over de gevolgen van de implementatie van de AIFMD voor fondsbeheerders, hebben we voor u alvast de meest recente ontwikkelingen op een rij gezet.

 

1. Recente aankondigingen van de AFM - vergunningsaanvraag en registratie
Onder de huidige Wft had het merendeel van de beheerders van alternatieve fondsen geen vergunning (nodig). Na implementatie van de AIFMD zal er slechts een beperkt aantal uitzonderingen op de vergunningplicht uit hoofde van de Wft zijn. Nederlandse beheerders van alternatieve beleggingsinstellingen zullen, vanwege toezicht op de naleving van de AIFMD, te maken krijgen met de AFM en de DNB als toezichthouder. Dit geldt niet alleen als de beheerder onder het vergunningsregime van de Wft valt, maar ook als hij slechts onder het registratieregime van de Wft valt.
 
Onlangs heeft de AFM bekendgemaakt dat beheerders vanaf 22 mei 2013 de vergunningsaanvraag kunnen starten. Het concept ‘Aanvraagformulier vergunning beheerder alternatieve beleggingsinstellingen’ is sinds kort op de website van de AFM te vinden.
 
2. De bewaarovereenkomst tussen bewaarder en beheerder
Na implementatie van de AIFMD zullen alle alternatieve fondsen verplicht zijn een bewaarder aan te stellen. De AIMFD bevat onder andere een uitgebreide reeks vereisten waaraan de schriftelijke bewaarovereenkomst tussen de bewaarder en beheerder moet voldoen. Uit deze vereisten zijn zowel verplichtingen te ontwaren die betrekking hebben op de beheerder, als verplichtingen die betrekking hebben op de bewaarder.

3. De beroepsaansprakelijkheid van de beheerder
De AIFMD bevat de verplichting voor de beheerder om potentiële aansprakelijkheidsrisico’s, die voortvloeien uit de activiteiten van de beheerder, af te dekken. Het afdekken van deze risico’s kan op twee manieren: door het aanhouden van additioneel eigen vermogen of door middel van een beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Deze verzekering dient onder andere risico’s te dekken die verband houden met het niet naar behoren uitvoeren van de waardering van de activa en het niet nakomen van wettelijke en regulatoire verplichtingen.
 
4. De lichtere regeling
De AIFMD voorziet ook in een lichtere regeling. Voor beheerders waarop de lichtere regeling van toepassing is, geldt geen vergunningsplicht, maar wel een registratieplicht. Uit deze registratieplicht vloeit onder andere de verplichting voort om een melding te doen aan de bevoegde autoriteiten van de lidstaat van herkomst van de beheerder en om aan die autoriteiten bepaalde informatie te verstrekken.
 
Wilt u meer weten over deze onderwerpen of heeft u vragen? Neem dan contact op met Charles Destrée via mail of telefoon (020) 5736 851.