Nieuwe woningwet vergt verandering in bedrijfsvoering woningcorporaties

16 april 2015
 

Per 1 juli 2015 treedt de nieuwe Woningwet in werking. De nieuwe wet herdefinieert en beperkt de maatschappelijke taak van woningcorporaties. De kerntaak wordt weer het verzorgen van goede en betaalbare woonruimte voor mensen met een laag inkomen. Daarnaast stelt de overheid een toezichthouder aan. Hier leest u wat deze veranderingen voor uw bedrijfsvoering als corporatie betekenen.

 

 

Terug naar de kern: andere activiteiten worden beperkt toegestaan
De kerntaak van woningcorporaties wordt weer het bouwen, verhuren en beheren van sociale huurwoningen aan mensen met een laag inkomen of aan mensen die om andere redenen slecht passende huisvesting kunnen vinden. Daarbuiten mogen woningcorporaties nog maar zeer beperkt zogenaamd maatschappelijk vastgoed beheren en uitsluitend als de woningcorporaties in de omgeving woningen bezitten en de commerciële activiteiten niet meer dan 10% van het totale vloeroppervlakte van het maatschappelijk vastgoed beslaan.
 
Splitsing diensten van algemeen en niet algemeen economisch belang
In het verlengde hiervan worden woningcorporaties wettelijk verplicht twee typen activiteiten uit elkaar te halen, namelijk:
• diensten die niet van algemeen economisch belang zijn (DEAB)
• diensten die wel van algemeen economisch belang zijn (niet-DEAB)
 
De woningcorporaties kunnen dat doen door een administratieve scheiding aan te brengen tussen de activiteiten of door een juridische splitsing van de activiteiten. De woningcorporaties moeten uiterlijk 1 januari 2017 hun scheidings- of splitsingsvoorstel indienen bij de Autoriteit Woningcorporaties.
 
Autoriteit Woningcorporaties houdt toezicht
De derde grote verandering die door de invoering van de nieuwe wet van kracht wordt, is het aanstellen van een toezichthouder op de sector: de Autoriteit Woningcorporaties. Het toezicht op de sector wordt hierdoor onafhankelijker, actiever, professioneler en bovendien in één hand ondergebracht. De Autoriteit Woningcorporaties gaat toezicht houden op het financiële en volkshuisvestelijke beleid, het beheer en de financiële situatie van de corporaties.
 
Achtergrond
De nieuwe wet volgt op de parlementaire enquête woningcorporaties uit 2014 en de commissie Hoekstra in 2012. Uit deze onderzoeken maar ook uit enkele controverses rond woningcorporaties kwam onder meer naar voren dat de taakopvatting van de woningcorporaties diffuus of althans zeer breed was geworden. Woningcorporaties hadden zich steeds meer maatschappelijke taken aangetrokken en richtten zich ook op de bouw en het beheer van geliberaliseerde huurwoningen en koopwoningen. Onder andere vanwege garantstelling voor projecten van woningcorporaties ontstond er ook discussie over de vraag of bepaalde activiteiten van woningcorporaties wel DEAB-activiteiten waren. Dit is van belang omdat uitsluitend deze activiteiten voor staatssteun in aanmerking kunnen komen. Tot slot is er een aantal ingrijpende incidenten op het gebeid van financieel wanbeleid en falend toezicht geweest.