Nieuw: het voorlopige en definitieve energielabel

3 november 2014
 
​Op 1 januari 2015 wordt het definitief energielabel ingevoerd. Dit label wordt verplicht bij de verhuur en verkoop van woningen. Sinds 1 januari 2008 moeten eigenaren bij verkoop of (nieuwe) verhuur van een gebouw een energielabel overhandigen aan de koper of huurder. Het energielabel geeft aan hoe energiezuinig het gebouw is en is bedoeld om energiebesparende maatregelen te nemen. Lees hier welke acties moeten worden ondernomen…
 
Wat moet u doen?
Alle huiseigenaren die nog geen energielabel bezitten krijgen een voorlopig energielabel thuisgestuurd. Gebaseerd op bouwjaar en type woning geeft het energielabel aan hoe energiezuinig een woning is. Voor de verkoop en verhuur van woningen kan men echter niet volstaan met een voorlopig energielabel. Een definitief energielabel kan de individuele huiseigenaar elektronisch aanvragen en registreren. De huiseigenaar dient met zijn of haar DigiD in te loggen op een webapplicatie van de Rijksoverheid. De huiseigenaar dient een aantal gegevens en bewijsstukken van de woning te verstrekken, een erkende deskundige te selecteren en een aanvraag voor een definitief energielabel in te dienen. De deskundige zal het definitief energielabel aan de hand van de verstrekte informatie goedkeuren en registreren. Hier zullen kosten aan verbonden zijn.
Een energieprestatieadvies dat na 1 juli 2002 is afgegeven door een gecertificeerde adviseur blijft 10 jaar geldig. Een definitief energielabel is dan niet nodig.
 
Professionele woningeigenaren
Professionele woningeigenaren bepalen het energielabel van hun woningvoorraad volgens de ISSO 82-methodiek. Dit is een uitgebreidere methode dan het hierboven beschreven energielabel, dat aan de hand van elektronisch verstrekte informatie wordt aangevraagd en geregistreerd. Anders dan het definitieve energielabel mag het energielabel, dat volgens de uitgebreide ISSO 82-methodiek is vastgesteld, wel worden gebruikt bij de bepaling van de huurprijs van woonruimte op grond van het woningwaarderingsstelsel.
 
Handhaving
De handhaving van de verplichting om bij verhuur of verkoop over een definitief energielabel te beschikken, is opgedragen aan de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). De ILT kan boetes opleggen. In een eerder voorstel voor handhaving was nog voorzien dat bij afwezigheid van een definitief energielabel eigendomsoverdracht bij de notaris niet mogelijk zou zijn.
 
Achtergrond
De achtergrond van het energielabel is gelegen in de Europese richtlijn voor de energieprestatie van gebouwen (Energy Performance of Buildings Directive/EPBD). De implementatie van deze richtlijn in Nederland is vastgelegd in (o.a.) het Besluit Energiegebruik Gebouwen, de Regeling Energiegebruik Gebouwen en het Activiteitenbesluit.