Meer aandacht voor stress op het werk

17 januari 2014
 
Recent heeft de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aangekondigd psychosociale arbeidsbelasting (PSA) als arbeidsrisico te willen terugdringen. Specifieke arbeidsrisico's die werkstress kunnen veroorzaken zijn bijvoorbeeld werkdruk, agressie/geweld/intimidatie, pesten, discriminatie en seksuele intimidatie.
 
Verder kan ook een verstoord evenwicht tussen werk en privé werkstress veroorzaken. Aangezien het om arbeidsrisico's gaat, zijn werkgevers reeds verplicht een beleid te voeren rondom het voorkomen en beperken van PSA. In de optiek van de minister is hiervoor momenteel in veel ondernemingen evenwel onvoldoende aandacht.
 
Vanaf april 2014 tot april 2018 zal minister Asscher extra aandacht besteden aan de bewustwording en de aanpak van PSA. Volgens hem bestaat er momenteel in veel ondernemingen zelfs een taboe op het vroegtijdig bespreken van PSA. Dit moet veranderen, aangezien vroegtijdige signalering juist belangrijk is om PSA te voorkomen. De minister streeft er dan ook naar om voor een cultuuromslag in ondernemingen te zorgen, waardoor werknemer en leidinggevende tijdig over onderwerpen zoals werkdruk in gesprek kunnen komen en maatregelen kunnen treffen.
 
Gedurende de komende vier jaar zal de minister telkens een specifiek thema centraal stellen in de aanpak van PSA. Nu dit door zowel werkgevers als werknemers als grootste arbeidsrisico is aangewezen, staat het eerste jaar in het teken van de werkdruk. Het jaar daarop ligt de focus op de thema's agressie, geweld en intimidatie op de werkvloer. In de laatste fase is er extra aandacht voor pesten, discriminatie en seksuele intimidatie.
 
Er is inmiddels een speciale website duurzame inzetbaarheid ontwikkeld om zowel werkgevers als werknemers ondersteuning te bieden. In het kader van de bewustwording stuurt de minister erop aan dat er langs deze weg instrumenten en zogenaamde 'goede praktijken' beschikbaar komen voor een breed publiek. De minister ziet hierin een speciale rol weggelegd voor de ondernemingsraad. Deze zal er mede voor moeten zorgen dat het onderwerp PSA binnen de onderneming bespreekbaar wordt gemaakt.
 
De minister heeft enkele sectoren aangewezen als zogenaamde 'hoogrisicosectoren'. Het gaat om bijvoorbeeld de zorg en het onderwijs. De Inspectie SZW zal in 2014 actief handhaven op PSA in de sectoren zorg, transport en logistiek, onderwijs en sociale werkvoorziening. De minister heeft aangekondigd dat een nader uitgewerkt programma van de maatregelen voor de aanpak van PSA in het voorjaar van 2014 zal worden gepresenteerd, tezamen met het vervolg van het Actieplan Gezond Bedrijf. Wij zullen u hiervan op de hoogte houden.