Let op vervaltermijn bij geschillen over de eindafrekening

13 september 2011
 
Geschillen over de eindafrekening dienen, op straffe van niet-ontvankelijkheid, uiterlijk binnen zes maanden, nadat uw opdrachtgever zijn definitieve beslissing over de eindafrekening schriftelijk aan u heeft kenbaar gemaakt én hij bij aangetekende brief de aandacht op die termijn heeft gevestigd, aanhangig te worden gemaakt bij de Raad van Arbitrage. Uit diverse literatuur en uitspraken van de Raad volgt dat de eis van 'aangetekende brief' een formele eis is die louter een bewijsfunctie dient. In een recente uitspraak van het gerechtshof Leeuwarden (LJN: BR0358) lijkt deze lijn - naar analogie - te worden bevestigd.
In dit artikel in Cobouw, 13-09-2011, behandelt Marc Houweling 'Let op vervaltermijn bij geschillen over de eindafrekening'.