Jurisprudentie en actualiteitenoverzicht 2014 (civiel recht)

20 februari 2015
 
​Deze bijdrage geeft een bloemlezing van in 2014 door de Hoge Raad gewezen civielrechtelijke arresten die van belang zijn voor de vastgoedpraktijk. Allereerst worden er een aantal uitspraken behandeld over de reikwijdte van de klachtplicht alsmede over de schending van het voorkeursrecht van een huurder. Vervolgens worden er een aantal huurrechtkwesties behandeld, zoals de huuropzegging bij bedrijfsruimte wegens renovatie als ook de vraag of een landingsbaan beschouwd dient te worden als een gebouwde onroerende zaak. Aansluitend worden arresten besproken over de opheffing van een erfdienstbaarheid en de opzegging van een recht van opstal of erfpacht. Tot besluit wordt kort aandacht besteed aan de op 1 januari 2015 ingetreden Wet executieveilingen.