Het begrotingsakkoord 2014; denk na over verlenging van tijdelijke contracten

5 november 2013
 
Op 11 oktober 2013 hebben de regeringspartijen een akkoord bereikt met D66, SGP en de ChristenUnie over de Rijksbegroting voor 2014. In dit akkoord is afgesproken om een aantal afspraken uit het Sociaal Akkoord van 11 april 2013 versneld in te voeren.
 
Uitgangspunt is dat er werkzekerheid dient te worden geboden en dat werkloosheid moet worden voorkomen.
 
De belangrijkste wijzigingen
De ingang van de stroomlijning van het ontslagrecht, zoals voorzien in het Sociaal Akkoord, vindt een half jaar eerder plaats, te weten vanaf 1 juli 2015, in plaats van 1 januari 2016. De preventieve toets blijft bestaan, maar de werkgever zal geen keuze meer kunnen maken welke ontslagroute (kantonrechter of UWV) er zal worden gevolgd. De aangewezen route is afhankelijk van de ontslagreden. De ontslagvergoeding wordt vervangen door een gemaximeerde transitievergoeding.
 
De wijzigingen met betrekking tot de ketenregeling (omzetting van een contract voor bepaalde tijd in een contract voor onbepaalde tijd) zullen al spoedig van kracht worden, namelijk per 1 juli 2014. De regel dat maximaal drie tijdelijke contracten mogelijk zijn binnen een periode van drie jaar (voordat conversie plaatsvindt naar een contract voor onbepaalde tijd), wordt vervangen door de regel dat drie tijdelijke contracten mogelijk zijn binnen een periode van twee jaar. Om de keten te doorbreken zal een onderbreking van zes maanden nodig zijn (momenteel drie maanden).
 
Verder zullen werklozen in plaats van per 1 januari 2016 al per 1 januari 2015 na zes maanden, in plaats van na twaalf maanden, arbeid onder hun niveau moeten accepteren. Na zes maanden wordt namelijk alle arbeid als 'passend' aangemerkt. Er is aangekondigd dat de handhaving zal worden versterkt om erop toe te zien dat daadwerkelijk meer WW'ers eerder aan het werk gaan.
 
Verbeterde positie flexwerker?
In het begrotingsakkoord 2014 staat dat de positie van flexwerkers wordt verbeterd met de aanpassing van de ketenregeling. De gedachte achter de regeling lijkt te zijn dat werknemers eerder en vaker een contract voor onbepaalde tijd zullen krijgen. Het is evenwel de vraag of dit zo is. In sectoren met laaggeschoold werk, waar een ruim aanbod van werknemers is, zal een werknemer waarschijnlijk eerder aan de kant worden gezet. In economisch onzekere tijden wensen veel werkgevers risico's te mijden. Hierbij wordt vaak ook het beleid gevoerd dat medewerkers niet voor onbepaalde tijd in dienst mogen komen. Het lijkt erop dat laaggeschoolde werknemers in de toekomst nog mobieler zullen moeten worden, waarmee de maatregel de positie van deze flexwerkers eerder verslechtert dan verbetert.
 
Vooruitlopend op de invoering van de nieuwe ketenregeling en in afwachting van de precieze overgangsregels, is het raadzaam de komende periode bij de eventuele verlenging van een tijdelijke arbeidsovereenkomst goed na te denken over de duur van de verlenging, wetende dat de regelgeving al per 1 juli 2014 zal wijzigen.