Eenmaal, andermaal; verkocht!

16 april 2013
 
De economische crisis werkt door in alle geledingen van de samenleving en raakt ook de huizenmarkt c.q. vastgoedmarkt. Gedwongen verkoop komt dan ook steeds vaker voor. Op dit moment ligt er een nieuw wetsvoorstel dat verkoop via een executieveiling beoogt te versoepelen.
 
In het onfortuinlijke geval dat een schuldenaar zijn of haar verplichtingen niet meer kan nakomen, of omgekeerd - dat een schuldeiser niet wordt voldaan - biedt een executieveiling van onroerende zaken een mogelijkheid voor de schuldeisers om zich te verhalen uit de veilingopbrengst.
 
Efficiënter veilen
Kosten, die verband houden met de veiling, worden ten laste van de opbrengst gebracht. De belangen van zowel schuldeisers als schuldenaars zijn gebaat bij efficiënte executieveilingen. Schuldeisers zien een (groter gedeelte van) hun vordering voldaan terwijl schuldenaren met geen of een lage restschuld overblijven.
 
Rond executieveilingen van (met name) woningen is veel te doen geweest. In de media is ondermeer aandacht besteed aan de hoge kosten die verbonden zijn aan een dergelijke gedwongen verkoop. Zo wees de Vereniging Eigen Huis naar aanleiding van eigen onderzoek naar de praktijk waarbij een notaris in het geval er twintig woningen werden geveild per (veilingopbrengst van een) woning de volledige kosten van advertenties, zaalhuur en veilingmeester in rekening bracht.
 
Drempels wegnemen
Ook kende ‘het systeem’ in de praktijk tal van drempels, bijvoorbeeld een beperkte mogelijkheid om een woning voorafgaand de veiling te bezichtigen, die ertoe bijdroegen dat er minder partijen dan wenselijk meeboden en dientengevolge de veilingopbrengst lager uitviel.
Daargelaten of het hierboven aangehaalde voorbeeld staande praktijk is, heeft de Tweede Kamer zich gebogen over de kwestie. Eind vorig jaar is er een wetsvoorstel ingediend om veilingen toegankelijker te maken voor een breder publiek (Wetsvoorstel 33 484 Wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en het Burgerlijk Wetboek in verband met het transparanter en voor een breder publiek toegankelijk maken van de executoriale verkoop van onroerende zaken). Het wetsvoorstel is nog niet aangenomen.
 
Nieuw wetsvoorstel
De belangrijkste wijzigingen in het wetsvoorstel zijn:
• De aankondiging van de executieveiling zal voortaan op een website worden gedaan in plaats van de traditionele advertentie in een regionaal dagblad en een affiche op de betreffende woning.
• Het wetsvoorstel voorziet tevens in de mogelijkheid de veiling (gelijktijdig) via het internet te laten plaatsvinden.
• De hypotheekhouder en eventuele huurders worden verplicht mee te werken aan bezichtigingen.
• Hypotheekhouders zullen voorafgaand aan de executieveiling het huurbeding moeten inroepen (of niet). Op die manier worden huurovereenkomsten die zonder toestemming van de hypotheekhouder zijn aangegaan vernietigd en kan de woning vrij van huur worden geveild.
• De rechter dient de ontruimingstermijn van drie maanden voor huurders, die als gevolg van een door de hypotheekhouder ingeroepen huurbeding de woning moeten verlaten, te hanteren. Thans geldt een maximale termijn van een jaar.

Neem voor meer informatie contact op met Jeroen Kist