Een gelukkig nieuwjaar voor de financiële sector, maar een minder gelukkig begin van 2015 voor de (semi)publieke sector

2 februari 2015
 
Ondanks eerdere berichten zijn de topinkomens binnen de (semi)publieke sector toch per 1 januari 2015 opnieuw verlaagd. De inperking van bonussen voor bankiers en andere werknemers van financiële ondernemingen is daarentegen voor onbepaalde tijd uitgesteld, waardoor bonussen vooralsnog ongestoord kunnen worden uitgekeerd.
 
Strijd tegen graaicultuur
In haar strijd tegen de 'graaicultuur' binnen de (semi)publieke sector en de financiële sector heeft de regering in 2014 twee wetsvoorstellen ingediend, te weten het Wetsvoorstel verlaging bezoldigingsmaximum WNT (WNT 2) en het Wetsvoorstel beloningsbeleid financiële ondernemingen (Bonuswet). Het was de bedoeling dat beide wetsvoorstellen per 1 januari 2015 in werking zouden treden, maar dat is dus niet gelukt.
 
WNT 2
Met de WNT 2, die wel op 1 januari 2015 in werking is getreden, zijn de salarissen van topfunctionarissen binnen de (semi)publieke sector opnieuw verlaagd. Het maximumsalaris is teruggebracht van 130% naar 100% van het ministersalaris (van € 230.474.- naar € 178.000,- bruto per jaar). Voor zorginstellingen, zorgverzekeraars, onderwijsinstellingen, woningbouwcorporaties en ontwikkelingssamenwerkingsorganisaties gelden andere sectorale normen.
 
Bonuswet
Door aanvullende schriftelijke vragen, kort voor Kerst, van CDA en VVD, is de beoogde invoering van de Bonuswet per 1 januari 2015 voor onbepaalde tijd uitgesteld. Het doel van de Bonuswet is financiële ondernemingen een beheerst beloningsbeleid op te leggen en excessieve variabele beloningen in te perken. Zo is het onder meer de bedoeling dat een bonusplafond van 20% van het vaste salaris zal gaan gelden. Wij houden u op de hoogte van de ontwikkelingen.