Duidelijkheid voor grensoverschrijdende omzetting van kapitaalvennootschappen

16 april 2015
 
​Door de internationalisering van het bedrijfsleven is er steeds meer vraag naar grensoverschrijdende omzettingen. Op dit moment is hiervoor nog geen wettelijke regeling. Toch worden in de praktijk dergelijke omzettingen al uitgevoerd. In dit artikel leest u welke acties worden ondernomen om te komen tot passende wetgeving.
 
 
Duidelijkheid door nieuwe wet
Het Ministerie van Veiligheid en Justitie bood onlangs een conceptwetsvoorstel ter consultatie aan. Dit houdt in dat praktijkjuristen hun mening kunnen geven over het voorontwerp. Deze meningen kunnen in het uiteindelijke ontwerp worden verwerkt. Het doel is uiteindelijk om te komen tot duidelijke en goed toepasbare wetgeving. Op dit moment worden al wel grensoverschrijdende omzettingen uitgevoerd. Als basis hiervoor wordt gebruikgemaakt van jurisprudentie van het Europese Hof van Justitie. Onduidelijkheid bestaat echter over de wijze waarop een grensoverschrijdende omzetting zou moeten worden geëffectueerd, hetgeen rechtsonzekerheid oplevert voor alle bij de omzetting betrokken partijen. Met de invoering van een wettelijke regeling met (procedure)voorschriften komt aan deze onzekere praktijk eindelijk een einde.
 
Uitgangspunten
Het wetsvoorstel zorgt ervoor dat grenzen worden gesteld aan de mogelijkheid van een grensoverschrijdende omzetting van NV's en BV's, zodat meer rechtszekerheid wordt gecreëerd. Zonder dit wetsvoorstel ontbreken waarborgen voor crediteuren, minderheidsaandeelhouders en werknemers van de vennootschap die zich grensoverschrijdend wil omzetten, aldus de toelichting op het wetsvoorstel. Het toepassingsbereik van het wetsvoorstel is (vooralsnog) beperkt tot kapitaalvennootschappen binnen de Europese Unie.
 
Europese rechtspraak
Onze huidige wettelijke regeling voorziet slechts in nationale omzettingen en faciliteert geen grensoverschrijdende variant. Het Europese Hof van Justitie heeft sinds 2008 echter meermaals beslist dat grensoverschrijdende zetelverplaatsing en/of grensoverschrijdende omzetting binnen de Europese Unie moet kunnen plaatsvinden op basis van het beginsel van vrijheid van vestiging. Lidstaten mogen geen belemmeringen opwerpen, tenzij er sprake is van een dwingende reden van algemeen belang. Deze rechtspraak heeft voor Nederland tot gevolg gehad dat zowel outbound omzettingen (van Nederland naar een ander land) als inbound omzettingen (van een ander land naar Nederland) door Nederland moeten worden toegestaan.
 
Wat is omzetting?
Indien een rechtspersoon zijn rechtsvorm omzet in een andere rechtsvorm spreken we van omzetting. Zo kan een BV bijvoorbeeld worden omgezet in een NV, mits aan bepaalde formaliteiten wordt voldaan: (i) een besluit tot omzetting, (ii) een besluit tot wijziging van de statuten en (iii) een notariële akte die de nieuwe statuten bevat. Ondanks de wijziging van de rechtsvorm blijft de rechtspersoonlijkheid van de rechtspersoon behouden en wordt deze ook niet onderbroken. De omzetting heeft dan ook geen gevolgen voor de onderneming van de rechtspersoon, haar vestigingen of de arbeidsovereenkomsten met werknemers. De rechtspersoon leeft voort in een nieuwe jas.