Door gebruiker van algemene voorwaarden is verwezen naar twee sets algemene voorwaarden. Maken algemene voorwaarden van gebruiker deel uit van de overeenkomst?

1 maart 2014
 
Arnout Schennink en Anne Spaargaren schreven een 'wenk' in Rechtspraak Contactenrecht (RCR) bij een arrest van het Hof 's Hertogenbosch op 17 december 2013.
De hamvraag die partijen verdeeld houdt is of de Orgalime voorwaarden, nu naast de Orgalime voorwaarden ook verwezen wordt naar de FME voorwaarden, deel zijn gaan uitmaken van de tussen de bakkerij en Leverancier X gesloten overeenkomst en Leverancier X zich bijgevolg op de aansprakelijkheidsuitsluiting vervat in deze voorwaarden kan beroepen.
 
Een bakkerij gevestigd in Suriname heeft bij een leverancier van apparatuur en machines aan industriële bakkerijen (hierna: Leverancier X) een oven besteld. Na de installatie en het opstarten van de oven heeft zich drie keer een diesellekkage voorgedaan, als gevolg van het lekken van een driewegklep. Vervolgens heeft er een explosie in de bakkerij plaatsgevonden. In verband met de daarmee gepaard gaande schade heeft de bakkerij zich gewend tot haar verzekeraar, Self Reliance Surinaamse Assurantie Maatschappij (hierna: Self Reliance). Self Reliance heeft het door de bakkerij geclaimde bedrag geaccepteerd, alsmede betaling van dat bedrag toegezegd. Self Reliance is vervolgens een procedure gestart tegen Leverancier X, waarin zij in eerste aanleg een verklaring van recht heeft gevorderd dat Leverancier X aansprakelijk is voor de door Self Reliance geleden schade als gevolg van de explosie bij de bakkerij en veroordeling van Leverancier X tot betaling van een bedrag aan Self Reliance ter hoogte van het bedrag dat Self Reliance aan de bakkerij heeft betaald. Leverancier X beroept zich op haar "Orgalime" algemene voorwaarden, die een uitsluiting van haar eventuele aansprakelijkheid bevatten. Self Reliance heeft betwist dat op de overeenkomst tussen de bakkerij en Leverancier X de Orgalime voorwaarden van toepassing zijn, nu in de overeenkomst ook naar de "FME" algemene voorwaarden wordt verwezen.