Beroepsaansprakelijkheid van de beheerder

23 april 2013
 
De AIFMD bevat de verplichting voor de beheerder om potentiële aansprak​elijkheidsrisico’s, die voortvloeien uit de activiteiten van de beheerder, te dekken. Het dekken van deze risico’s kan op twee manieren, te weten door het aanhouden van additioneel eigen vermogen, of door middel van een aansprakelijkheidsverzekering.
 
In de Uitwerkingsverordening zijn de eisen die worden gesteld aan de aansprakelijkheidsverzekering nader uitgewerkt. Zo dient de verzekering onder andere het volgende te dekken:
 
• handelen, nalaten of het maken van fouten in het kader van de wettelijke en regulatoire verplichtingen, de verplichting tot het betrachten van bekwaamheid en zorg jegens de beleggingsinstelling en de beleggers, fiduciaire verplichtingen, geheimhoudingsverplichtingen etc.
• nalaten om geschikte procedures ter voorkoming van oneerlijke, frauduleuze of kwaadwillige handelingen vast te stellen, te implementeren en te onderhouden
• het niet naar behoren uitvoeren van de waardering van de activa of berekening van de prijzen van de rechten van deelneming in een beleggingsinstelling
 
Bovendien is in de Uitwerkingsverordening vermeld dat de verzekeringsdekking van elke afzonderlijke verzekeringsclaim gelijk dient te zijn aan ten minste 0,7% van de waarde van de portefeuilles van de door de beheerder beheerde beleggingsinstellingen. De verzekeringsdekking van het jaartotaal aan verzekeringsclaims dient gelijk te zijn aan 0,9% van de waarde van de portefeuilles. Een kopie van de polis van de verzekering en een betalingsbewijs van de premie moeten op grond van het Beheerdersformulier worden aangehecht.
 
In Nederland hebben wij nog geen verzekeraars gezien die zich actief in dit marktsegment begeven. Wel zagen wij dat bijvoorbeeld The Travelers Indemnity Company in het Verenigd Koninkrijk al een dergelijke aansprakelijkheidsverzekering aanbiedt.
 
Lees hier de andere drie artikelen uit de nieuwsbrief:
 
Of bekijk de volledige nieuwsbrief (PDF). 
 
Heeft u vragen?
Neem dan gerust contact op met Charles Destrée.