Boete bij ontbreken energielabel

21 juni 2015
 
Op 1 januari 2015 is de wettelijke regeling over energielabels in werking getreden. Dit heeft nogal wat consequenties voor de algehele vastgoed praktijk. Recentelijk is tevens een wetsvoorstel aangenomen waarin het mogelijk wordt een bestuurlijke boete op te leggen wanneer niet aan de verplichtingen wordt voldaan.
 
Wettelijke regeling energielabels
Hieronder zijn de meest belangrijke consequenties opgesomd van de op 1 januari in werking getreden wettelijke regeling:
  • Een energielabel is verplicht voor zowel woningen als commercieel vastgoed in de volgende drie situaties:
    - bouwkundige oplevering van een gebouw;
    - verkoop van een gebouw;
    - verhuur van een gebouw aan een nieuwe huurder.
  • De eigenaar van het gebouw dient het energielabel beschikbaar te stellen aan de koper of nieuwe huurder.
  • Voor gebouwen die veelvuldig door het publiek worden bezocht dient de energieprestatie-indicator (de letter van het energielabel) in het gebouw te worden getoond op een voor het publiek duidelijk zichtbare plaats.
  • Voor het te koop of te huur aanbieden van gebouwen in commerciële media dient de energieprestatie-indicator (de letter van het energielabel) genoemd te worden in de aanbieding.
 
Bestuurlijke boete bij niet nakomen wettelijke verplichtingen
Op dit moment bestaat op grond van artikel 120b Woningwet bij een overtreding van de hiervoor genoemde verplichtingen slechts de mogelijkheid tot het opleggen van een last onder bestuursdwang. Recentelijk is een wetsvoorstel aangenomen waarin dit wordt gewijzigd. Volgens het wetsvoorstel wordt het ook mogelijk om een bestuurlijke boete op te leggen wanneer de bovengenoemde verplichtingen niet worden nagekomen. In het wetsvoorstel staat dat overtredingen begaan door natuurlijke personen een boete kunnen opleveren van maximaal € 405,- en overtredingen begaan door rechtspersonen een boete kunnen opleveren van maximaal € 20.250,-.

Bij onderverhuur eigenaar verantwoordelijk
Omdat in het Besluit uitsluitend eigenaren van gebouwen worden belast met de hiervoor genoemde verplichtingen, dient de eigenaar met name bij onderhuursituaties op te letten. Indien de onderverhuurder het energielabel niet beschikbaar stelt aan de onderhuurder, dan is de eigenaar van het gebouw (op grond van het Besluit) in overtreding. In een onderhuursituatie zal de eigenaar dus een boete kunnen krijgen.
  
Anticipeer reeds op inwerkingtreding
Het is nog niet bekend wanneer het gewijzigde artikel 120b Woningwet zal gelden. Mogelijk zal het gewijzigde artikel op korte termijn worden ingevoerd. Wij adviseren om  zekerheidshalve op de invoering te anticiperen, en aandacht te geven aan de verplichtingen uit het Besluit. Hierdoor kan een (toekomstige) boete worden voorkomen.
In het ROZ model kantoorruimte 2015 wordt al enigszins aandacht besteed aan het energielabel , maar zijn aanvullende bijzondere bepalingen in de huurovereenkomst noodzakelijk, met name in het geval onderhuur wordt toegestaan. In de overige modellen van de ROZ wordt nog geen aandacht besteed aan het energielabel en zijn aanvullende bepalingen noodzakelijk.
 
Mocht u vragen hebben over de energielabels of de sanctionering van de energielabels, dan kunt u contact opnemen met Vincent Boumans.