Lexflash 2016 - juli

 
Lexflash 2016 - juli
 
Kantoornieuws
Hendrik Bennebroek Gravenhorst nieuwe partner Lexence
Notaris Hendrik Bennebroek Gravenhorst is per 1 mei bij Lexence gestart als partner ter verdere versterking van het ondernemingsrechtnotariaat.
 Hendrik Bennebroek Gravenhorst voelt zich nu al thuis bij Lexence. Op 1 mei is Hendrik, notaris gespecialiseerd in het ondernemingsrecht, toegetreden als partner bij Lexence. Dat hij zich al thuis voelt, komt niet in de laatste plaats door het enthousiasme waarmee hij door zijn nieuwe kantoorgenoten is ontvangen. Zoals Hendrik het zegt: “Het is een cliché, maar het voelt als een warm bad. Ik pas hier.”
Lees meer
 
Hendrik Bennebroek Gravenhorst: "De puzzel is compleet."
Vastgoednieuws
Amsterdamse erfpachters worden niet altijd beter van de stijgende woningprijzen
Vanwege een recent arrest van de Hoge Raad van 29 april 2016 zullen diegenen die een woning in erfpacht hebben binnen de gemeente Amsterdam bij de herziening van hun erfpachtrecht waarschijnlijk behoorlijk in de buidel moeten tasten.
Lees meer
 
"Gaan met die banaan!"
Tijdens de bouw kunnen partijen tot de conclusie komen dat er meer werk nodig is dan van tevoren is afgesproken. Deze werkzaamheden die uitgaan boven de verplichtingen van de aannemer uit hoofde van de overeenkomst, noemt men meerwerk en geeft de aannemer in beginsel recht op verhoging van de prijs. Om dit recht te effectueren moet wel aan een aantal voorwaarden worden voldaan.
Lees meer
Terugblik op Provada seminar
Op 9 juni jl. heeft Lexence in samenwerking met Bureau Stedelijke Planning (BSP) een seminar gegeven met als onderwerp "Terugdringen van winkelleegstand met behulp van de Ladder voor Duurzame Verstedelijking?". Dit seminar vond plaats in het kader van de Provada en werd georganiseerd in het Rosarium in Amsterdam.
 
De keuze voor dit onderwerp werd ingegeven door het feit dat leegstand voor winkelgebieden nog altijd een groot probleem is. Zo heeft het recente faillissement van V&D in één klap in verschillende binnensteden tot een meer dan dubbel zo hoge leegstand geleid.
Lees meer
 
 Ondernemingsrechtnieuws
Verhaal nemen op
bankrekeningen buiten Nederland?
Binnenkort is
Europees bankbeslag mogelijk
In tegenstelling tot veel andere EU-lidstaten is het in Nederland relatief eenvoudig om conservatoir (derden)beslag te leggen. Met invoering van het recent gepresenteerde wetsvoorstel, Uitvoering verordening Europees bankbeslag, wordt beoogd het eenvoudiger te maken om beslag op bankrekeningen in de meeste EU-lidstaten te leggen. Betwijfeld kan echter worden of met het wetsvoorstel aan die wens zal worden voldaan.

Het wetsvoorstel dat per 18 januari 2017 in werking zal treden, geeft uitvoering aan de "Verordening tot vaststelling van een procedure betreffende het Europees bevel tot conservatoir beslag op bankrekeningen om de grensoverschrijdende inning van schuldvorderingen in burgerlijke en handelszaken te vergemakkelijken".
De verordening voorziet in een uniforme procedure om door middel van een beslagbevel (conservatoir of executoriaal) beslag te leggen op een bankrekening gehouden in een andere EU-lidstaat.
Lees meer
 
Wereldwijd concurrentiebeding van 2 jaar blijft in stand

Sinds de inwerking-treding van de Wet werk en zekerheid (Wwz) op 1 januari 2015 is het niet langer toegestaan om een concurrentiebeding op te nemen in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd. Een geldig concurrentie-beding dat is opge-nomen in een arbeids-overeenkomst voor onbepaalde tijd, is in principe gewoon af-dwingbaar. Ook wanneer dit beding zeer ruim is geformuleerd.

Lees meer
Op donderdag 27 oktober is Lexence gastheer van de halve finale van Present Your Startup.
 
Modernisering personenvennootschappen 3.0
'Driemaal is scheepsrecht’ luidt het gezegde. Na twee eerdere pogingen ligt er nu een derde initiatief om het huidige personenvennootschapsrecht te moderniseren. Vanuit de wetenschap en de praktijk is een werkgroep geformeerd met als doel te komen tot een regeling omtrent personenvennootschappen waartussen voor elke categorie gebruikers een bruikbare rechtsvorm moet zitten.
Lees meer

Overige zaken
Publicaties & zaken
Publicaties
De afgelopen periode publiceerde Lexence onder andere over de 'Tijdelijke verhuur van woningen: revolutionaire wijzigingen!' en werd ingegaan op de mitsen en maren van het verhuren van zelfstandige woonruimte voor 2 jaar of korter. Klik op de button om naar het volledige overzicht van onze publicaties te gaan.
Lees meer
Recente zaken
Lexence adviseerde de afgelopen periode diverse cliënten. Zo stond Lexence de verhuurders van de Kalvertoren (Amsterdam), De Barones (Breda) en de Heuvelstraat 33 in Tilburg bij in de verhuur aan Hudson's Bay Company (“HBC”) en adviseerde Lexence Vlietjonge Staalhandel bij de koop van de staalactiviteiten van Joseph van de Loo B.V. (Vandeloo) uit Venlo. Alle openbare zaken van Lexence bekijken?
Lees meer
 
 
Agenda
Vastgoedseminar
20 september 2016
Lees meer
Arbeidsrechtseminar
27 september 2016
Lees meer
LinkedIn Facebook Twitter