Arbeidsrecht Nieuwsflash Miljoenennota

Nieuwsflash Arbeidsrecht Miljoenennota

INHOUDSOPGAVE:

Modernisering ontslagrecht
Hervorming Werkloosheidswet
Verbetering positie flexwerker
Verschuiving AOW-leeftijd en pensioen
Aanpassen stamrechtconstructie
Verhoging arbeidskorting
Handhaving crisisheffing

 

DE MILJOENENNOTA 2014

Afgelopen dinsdag heeft het kabinet de Miljoenennota 2014 gepresenteerd. Het lijkt dat het kabinet de arbeidsmarkt in de komende jaren daadwerkelijk wil hervormen. Het kabinet wil werken aan een nieuwe balans tussen flexibiliteit en zekerheid. In deze extra nieuwsflash zetten wij de belangrijkste wijzigingen voor u op een rij.

Modernisering ontslagrecht
Volgens het kabinet staat de bescherming van de werknemers niet ter discussie, maar dient het ontslagrecht wel activerender, eerlijker en eenvoudiger te worden. Volgens de plannen wordt er een eind gemaakt aan het duale ontslagstelsel, door de invoering van één ontslagroute afhankelijk van de ontslaggrond (bedrijfseconomische redenen en langdurige arbeidsongeschiktheid via het UWV; redenen gelegen in de persoon en een verstoorde arbeidsrelatie via de kantonrechter). Daarnaast wordt sneller zekerheid geboden aan werknemers en werkgevers en gaat de ontslagvergoeding geleidelijk omlaag. Indien dit conform het sociaal akkoord gebeurt, krijgen alle werknemers (waaronder ook de flexwerker) na een dienstverband van minimaal twee jaar recht op een transitievergoeding die moet worden gebruikt voor scholing.

Hervorming Werkloosheidswet
De WW wordt activerender door in te zetten op van-werk-naar-werkbegeleiding en de duur van de (publiek gefinancierde) WW te beperken. In het wetsontwerp Werk en zekerheid dat minister Asscher recent met goedkeuring van het kabinet naar de Raad van State stuurde, staat dat de maximale duur stapsgewijs wordt ingekort van 38 naar 24 maanden in de periode 1 januari 2016 tot 1 juli 2019. Dit draagt volgens het kabinet bij aan een zo snel mogelijke terugkeer van werklozen op de arbeidsmarkt. Met het oog op verbetering van de overheidsfinanciën is het de bedoeling dat met ingang van 2014 de WW-premie wordt verhoogd.

Verbetering positie flexwerker
Het kabinet geeft aan zich sterk te willen maken voor verbetering van de positie van de flexwerker. De plannen omvatten een aanpak van het oneigenlijk gebruik van flexibele arbeidsvoorwaarden en het terugdringen van de grote verschillen tussen de flexwerker en de werknemer met een vaste arbeidsovereenkomst. Op basis van het wetsontwerp Werk en zekerheid hebben werknemers die werkzaam zijn op basis van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd vanaf 1 januari 2015 al na twee jaar recht op een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Nu is dat op grond van artikel 7:668a BW na drie jaar.

Verschuiving AOW-leeftijd en pensioen
De AOW-leeftijd wordt stapsgewijs versneld verhoogd naar 66 jaar in 2018 en 67 jaar in 2021. Het wetsvoorstel dat de versnelde verhoging van de AOW-leeftijd regelt, wordt naar verwachting in het voorjaar van 2014 bij de Tweede Kamer ingediend. Daarnaast wordt het fiscaal aantrekkelijk sparen voor het pensioen versoberd en beperkt tot een inkomen van € 100.000 bruto per jaar. Tot slot start het kabinet in het najaar de discussie over de gewenste richtingen van pensioenen in de toekomst. Zodra hierover meer bekend is, zullen wij u daarover in een volgende nieuwsbrief op de hoogte brengen.

Aanpassen stamrechtconstructie
Onder de huidige wetgeving kan een werknemer een ontslagvergoeding onderbrengen in een stamrecht B.V. of een bankspaarproduct. Het voordeel hiervan voor de werknemer is dat hij pas belasting hoeft te betalen op het moment dat hij periodieke uitkeringen uit deze stamrechtconstructie ontvangt. Hij stelt daarmee de belastingheffing dus uit. Deze stamrechtvrijstelling komt per 1 januari 2014 te vervallen. Dit houdt in dat nieuwe ontslagvergoedingen in het jaar dat de belastingplichtige die ontvangt van de werkgever volledig in de heffing worden betrokken, tegen het reguliere tarief in de inkomstenbelasting. Daarnaast wil het kabinet stimuleren dat bestaande stamrechten worden opgenomen door het vanaf 1 januari 2014 mogelijk te maken de volledige aanspraak bij banken, verzekeraars of bij een stamrecht B.V. in één keer op te nemen. Van het bedrag van het stamrecht wordt alsdan slechts 80% betrokken in de inkomstenbelasting. Daarnaast is er geen revisierente, te weten de rente die men berekent over de afkoopsom van het stamrecht, verschuldigd.

Verhoging arbeidskorting
In 2014 zal de arbeidskorting versneld worden verhoogd met €254. De arbeidskorting is een heffingskorting voor werknemers, waarbij de hoogte afhankelijk is van de leeftijd van de werknemer en de hoogte van het inkomen.

Handhaving crisisheffing
Tot slot verlengt het kabinet de werkgeversheffing over hoge inkomens (ook wel crisisheffing) met een periode van één jaar. De crisisheffing houdt in dat indien een werknemer meer dan €150.000 bruto op jaarbasis verdient, de werkgever een heffing moet betalen ter hoogte van 16% over dit loon. Deze maatregel is in 2013 ingevoerd, maar geldt dus ook in 2014.

 

MEER INFORMATIE?
Wilt u meer informatie over de wijzigingen? Kom 8 oktober 2013 naar het Lexence Arbeidsrecht Seminar of neem contact op met een van onze arbeidsrechtadvocaten Mark Keuss, Floor Damen of Frank ter Huurne.

Lexence Arbeidsrecht Seminar
Op dinsdag 8 oktober 2013 vindt in De Olifant in Breukelen het
Lexence Arbeidsrecht Seminar plaats, met de heer Mathijs Bouman als gastspreker. Het seminar begint om 15.00 uur.

Mathijs Bouman is gepromoveerd econoom, beurscommentator bij RTL Z, vaste columnist van Het Financieele Dagblad en regelmatig te zien bij De Wereld Draait Door, Eén Vandaag en andere actualiteitenprogramma’s.

Tijdens het seminar zal worden ingegaan op de arbeidsrechtelijke do’s-and-don’ts van een reorganisatie, bijvoorbeeld met betrekking tot de ondernemingsraad en vakbonden, het sociaal plan en het ontslagtraject. Mathijs Bouman zal vervolgens zijn licht laten schijnen op de Nederlandse economie en in het bijzonder op de Miljoenennota die op Prinsjesdag zal worden gepresenteerd. Bouman zal dan vooral ingaan op de gevolgen die werkgevers zullen ondervinden van die Miljoenennota.

Wilt u zich aanmelden? Neem dan contact op met Caroline Weijers via telefoonnummer +31 20 5736 736 of via e-mail. Aan het seminar zijn geen kosten verbonden.