Arbeidsrecht 2013 - Maart

 

Nieuwsbrief arbeidsrecht maart 2013

Inhoudsopgave:

Actueel overzicht wetgeving en rechtspraak

  1. Crisisheffing met terugwerkende kracht mogelijk in strijd met het EVRM;
  2. Wet normering bezoldiging topfunctionarissen;
  3. Schorsing bij strafrechtelijke verdenking voor rekening werknemer;

Nader beschouwd

  1. Einde verkorting fictieve opzegtermijn na pro forma ontbinding arbeidsovereenkomst

Agenda

Actueel overzicht wetgeving en rechtspraak

Crisisheffing met terugwerkende kracht mogelijk in strijd met het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM)
De zogenaamde ‘crisisheffing’ behelst een eenmalige heffing van 16% over het gedeelte van het fiscale loon over 2012 van werknemers boven € 150.000. De crisisheffing is ingevoerd in april 2012 met terugwerkende kracht tot 1 januari 2012. Uit een uitspraak van het Hof Arnhem kan worden afgeleid dat de crisisheffing met terugwerkende kracht mogelijk in strijd is met het EVRM. Lees meer

Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector
Op 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector in werking getreden. Deze wet is in de plaats gekomen van de Wet openbaarmaking uit publieke middelen gefinancierde topinkomens en legt de inkomens van topfunctionarissen in de publieke en semipublieke sector aan banden. De wet is dus niet alleen van toepassing op de zogenaamde ‘klassieke overheidslagen’. Lees meer

Schorsing bij strafrechtelijke verdenking komt in redelijkheid voor rekening van de werknemer
Uitgangspunt is dat een schorsing of non-actiefstelling in beginsel voor rekening komt van de werkgever, zodat de werkgever het loon moet doorbetalen. Een werkgever kan zich niet eenzijdig onttrekken aan de loonbetalingsverplichting, ook niet indien het gedrag van de werknemer grond voor schorsing oplevert. Dit is slechts anders indien sprake is van een omstandigheid aan de zijde van de werknemer als gevolg waarvan de werkgever de werknemer niet in staat stelt zijn werkzaamheden te verrichten en die in de risicosfeer van de werknemer ligt. Lees meer

Nader beschouwd

Einde verkorting fictieve opzegtermijn na pro forma ontbinding van de arbeidsovereenkomst
Op 1 januari 2013 is de Wet vereenvoudiging regelingen UWV in werking getreden. Deze wet regelt onder meer dat er bij de berekening van de fictieve opzegtermijn na ontbinding van de arbeidsovereenkomst door de kantonrechter geen forfaitaire aftrek van één maand meer geldt. De wet geldt voor ontbindingsverzoeken ingediend vanaf 1 januari 2013. Voor daarvoor ingediende ontbindingsverzoeken geldt nog wel de forfaitaire korting van één maand bij de berekening van de fictieve opzegtermijn. Lees meer

Agenda

Het team arbeidsrecht organiseert regelmatig seminars en cursussen voor relaties. Indien u behoefte hebt aan een cursus afgestemd op uw organisatie, dan is een inhouse cursus iets voor u. Wij verzorgen dergelijke cursussen graag. Deze cursussen worden (kosteloos) gegeven door een advocaat die gespecialiseerd is in het betreffende onderwerp.

Wilt u meer informatie over een dergelijke cursus neem dan contact op met Alwin Stege via telefoonnummer +31 20 5736 827 of via e-mail.